Leif Zetterberg

I veckans nummer av Jord och Skog har Leif Zetterberg, min kollega som riksdagskandidat i Uppsala län, och jag en debattartikel om det nya historiska uppdraget för lantbruket. Jord och Skog är ej länkbar varför jag, mot mina principer då jag tycker illa om långa bloggar, återger den i sin helhet nedan. Vi har försökt få den publicerad i andra tidningar i länet men intresset att under valrörelse belysa jordbrukspolitik är något begränsad från debattredaktörernas sida.

Nytt historiskt uppdrag för lantbruket

Efter andra världskrigets slut stod Europas lantbruk inför ett historiskt uppdrag, som bestod i att förse de hungriga massorna med mat. Uppdraget klarades av med råge och från att ha varit ett underskottsområde för praktiskt taget alla livsmedel blev det i stället överproduktion..
När det internationella oljepriset nu närmar sig 100 dollar per fat och bensinpriset i Sverige i sommar har parkerat sig kring 12 kronor litern är det en signal om att lantbruket står inför ett nytt historiskt uppdrag, nämligen att svara för en större del av energiförsörjningen. Det är inte bara en fråga om pris eller om tillgång på energi. Utan också i hög grad en fråga om Sveriges och övriga Europas säkerhet, det visar bl a den senaste utvecklingen i Mellanöstern..
Bioenergi svarar redan idag för en fjärdedel av det svenska energibehovet. Bioenergin är idag det dominerade bränslet i fjärrvärmenäten i våra större städer och tätorter. Förädlat trädbränsle i form av pellets har nu gått om oljan som uppvärmningsform i våra småhus. Bioenergin används alltså i dag i huvudsak för uppvärmning men också i växande grad för elproduktion. Ett sätt att använda förnybara bränslen praktiseras i Heby. I Morgongåva eldas havre till fjärrvärme i två stora pannor och förser nästan alla flerfamiljshus och gemensamma fastigheter med värme.
Den stora utmaningen ligger i att också ersätta fossilbaserat fordonsbränsle med biobränsle baserade alternativ. Antalet bilar som kör på etanol fortsätter att öka och med en ökad inblandning i vanlig bensin från dagens 5 procent till 10 procent så kan etanol fortsätta att ersätta importerad bensin.
Lantmännen har beslutat att investera en miljard kronor i ytterligare en etanolanläggning i Norrköping, som kommer att producera 150 miljoner liter drivmedelsetanol om året. Den nya anläggningen ska bli spannmålsbaserad och kommer att förbruka cirka 400 000 ton spannmål, vilket motsvarar 70 000 hektar åkermark.
Lantbruket har tidigare i historien spelat huvudrollen i Sveriges energiförsörjning. Det är inte ens hundra år sedan som en fjärdedel av den svenska åkerarealen användes för energi i transportsektorn. Där producerades hö och havre till hästar, som då var de viktigaste dragarna för alla transporter på land. Ved från böndernas skogar var länge den huvudsakliga källan för uppvärmning av bostäder och lokaler även i städer och tätorter.
Människan är för sin försörjning helt beroende av fotosyntesen det vill säga de gröna växternas förmåga att av koldioxid, vatten och näringsämnen, omvandla en del av solljuset till mat, syre och andra resurser. Det är en förutsättning för allt liv och landsbygden är den miljö som gör livet möjligt. Den omfattande användningen av fossila bränslen bygger på resurser som skapats av fotosyntesen för miljontals år sedan.
Det leder till slutsatsen att lantbruket inte bara kan förse oss med mat, öppna landskap, rekreation och industriråvaror utan också med energi för uppvärmning och transporter. Detta nya historiska uppdrag gäller i allra högsta grad jord och skogsbruket i Uppsala län.
De senaste årens kraftigt ökade oljepriser leder nu till ökat intresse av energi från åkermark. Detta är ytterligare ett skäl till att länets 179 000 hektar jordbruksmark är en viktig tillgång i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling i Uppsala län. Det bidrar samtidigt till flera tusen nya jobb och ökad ekonomisk aktivitet, särskilt på landsbygden.
Vi måste helt enkelt ta tillvara den resurs landsbygden är för vår utveckling och vårt välstånd. Det är en viktig del i den uppländska drivkraften.

Leif Zetterberg (c ). Anders W Jonsson ( c )
riksdagskandidat riksdagskandidat
Uppsala län Gävleborgs län