Mina kloka kollegor

Några kloka kollegor, barn och kvinnoläkare, förklarar idag på DN debatt med all önskvärd tydlighet varför det vore mycket oklokt att göra som KD föreslår gällande den övre abortgränsen. Kunde inte ha skrivit det bättre själv.

Barn- och kvinnoläkare kritiserar kd för förslag att ändra abortlagen.

För närvarande pågår en trend att förbjuda aborter eller sänka gränsen för abort. I flera EU-länder är abort i praktiken förbjudet (Polen, Irland, Malta). Åtgärder för att minska det totala antalet aborter är värdefullt men det är högst olyckligt att starka krafter på socialdepartementet och i kristdemokraternas ledning nu förespråkar en sänkt abortgräns och inskränkningar i rätten till abort.

I Sverige måste kvinnor som önskar abort efter 18:e graviditetsveckan ("sen abort") ansöka om abort hos Socialstyrelsen. Under 2005 beviljade Socialstyrelsen 293 av 379 sådana ansökningar. Detta är mindre än en procent av alla aborter i Sverige. Varje ansökan om sen abort granskas av Rättsliga rådets abortnämnd, däri ingår en jurist (ordförande), en psykiater, en gynekolog och en kurator. Dessutom har Socialstyrelsen och allmänheten vardera en representant.

Andelen beviljade sena aborter är högst i graviditetsveckorna 18-19.

Aborter efter vecka 22 genomförs enbart när fostret inte är livsdugligt. Därvidlag är till exempel Downs syndrom inte ett godtagbart skäl för abort från vecka 22 men kan vara det dessförinnan.

Alla kvinnor som ansöker om sen abort genomgår en kuratorsutredning.

Ofta föreligger hos kvinnor som beviljas sen abort inte ett utan flera abortskäl vilka samverkar. Psykosociala skäl till beviljad abort kan vara missbruk, kriminalitet, avsaknad av bostad men också ångest och känsla av otillräcklighet. Av 293 beviljade sena aborter 2005 var fysisk och psykisk sjukdom hos kvinnan huvudskälet i 15 fall (till exempel cancer eller schizofreni).

Nära två tredjedelar av alla sena aborter har sin grund i fosterskador. De vanligaste missbildningarna är hjärtmissbildning, Downs syndrom, hydrocefalus (vattenskalle), ryggmärgsbråck och otillräcklig mängd fostervatten med sekundära njur- och lungskador. I flera fall rapporteras multipla missbildningar.

I dag erbjuds alla gravida kvinnor ultraljudsscreening kring graviditetsvecka 18. Ultraljudsscreeningen är svår att tidigarelägga om vi vill behålla en hög säkerhet för att såväl utesluta som bekräfta allvarliga missbildningar. Av detta följer att ett antal svåra missbildningar bara kan diagnostiseras efter graviditetsvecka 18.

Mot den bakgrunden måste Socialstyrelsen även fortsättningsvis ha rätt att tillåta abort efter vecka 18 när synnerliga skäl föreligger.

JONAS F LUDVIGSSON,
barnläkare,
HUGO LAGERCRANTZ,
barnläkare,
MARC BYGDEMAN,
gynekolog,
JOHNNY LUDVIGSSON,
barnläkare,
KERSTIN HAGENFELDT,
gynekolog,
EVA BERGGREN BROSTRÖM,
verksamhetschef, Neonatologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus,