När döden närmar sig

På läkarstämman presenterade Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik nya riktlinjer för vård i livets slutskede. Riktlinjerna är klargörande på många punkter. De kommer att vara till stor hjälp för de läkare som arbetar med patienter i livets slutskede. Bland annat blir det tydligt att patientens vilja ska gälla. Om inte ångest och smärta kan behandlas på annat sätt ska patienten erbjudas att bli sövd. Det blir också tydligt att patientens beslut om att avbryta livsuppehållande behandling ska respekteras, även om det handlar om att ex vis stänga av en respirator. Det har tidigare funnits en oklarhet om vad som gäller för de patienter som önskar sova de sista dagarna. Ska de väckas var 6:e timme för att bekräfta att deras önskan fortfarande gäller? Nu blir det tydligt att även här ska patientens vilja respekteras. Den som vill sova sig in i döden ska ha den rätten. De nya riktlinjerna är bra också för den pågående diskussionen om aktiv dödshjälp. Etikgruppens förvissning är att riktlinjerna kommer att leda till det blir färre självmord i den aktuella gruppen. Riktlinjerna finns ej ännu tillgängliga på Läkarsällskapets hemsida men kommer säkert inom kort. En artikel i DN beskriver innehållet och motiven.