Cancer och sjukskrivning II

Veckans hetaste fråga har nu sen på fredag eftermiddag fått sin lösning. Ett antal cancerläkare slog i veckan larm över att människor svårt sjuka i cancer av Försäkringskassan tvingades ta tjänstledigt för att gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb. Min första reaktion var att det inte kunde vara sant. Ingen kan väl tolka den nya lagen så. Sant var det och en lucka i lagstiftningen gjorde tolkningen helt korrekt. Bakgrunden är följande. Enligt socialdemokraternas regelverk kunde den långtidssjukskrivne när det var uppenbart att han inte kunde gå tillbaka till sitt tidigare arbete sägas upp. Prövning av arbetsförmåga skulle då ske mot hela arbetsmarknaden. Ingen tidsgräns fanns vilket ledde till att tusentals gick sjukskrivna i åratal för att slutligen sägas upp.  Med de nya reglerna ska den sjukskrivnes arbetsförmåga efter sex månader prövas mot hela arbetsmarknaden. Han har då rätt att bli tjänstledig från sitt arbete för att söka annat arbete. Det finns ett antal undantag från den regeln. De kallas särskilda skäl och kan vara tillexempel om man väntar på en operation eller om det av de riktlinjerna från Socialstyrelse och Försäkringskassa framgår att man för den aktuella sjukdomen kan vara sjukskriven under längre tid. Läser man riktlinjerna står det tydligt att den som lider av cancer som spritt sig kan vara sjukskriven i princip hur länge som helst. Efter ett års sjukskrivning ska sjukersättningen sänkas från 80% till 75%. Där har vi noga skrivit att undantagna är de som lider av svår tumörsjukdom. Efter två och ett halvt års sjukskrivning kan man inte vara sjukskriven längre OM man inte lider av mycket svår sjukdom som ex vis spridd cancer. Tydligare tyckte inte jag man kunde skriva att de som lider av svår cancer inte ska hjälpas till ett nytt mer anpassat arbete utan få möjlighet att med hjälp av arbetsgivare och arbetskamrater avsluta sitt yrkesverksamma liv. Så var det ej. Försäkringskassan lusläste lagen, vilket jag inte kan säga är fel, och fann att efter sex månaders sjukskrivning skulle personen med svår cancer bara kunna vara fortsatt sjukskriven om man kunde anta att vederbörande skulle kunna komma tillbaka till sitt arbete. Under de sista dygnen har departementet jobbat för högtryck med att korrigera lagtexten så att Försäkringskassan inte skickar svårt cancersjuka till arbetsförmedlingen för att söka jobb. Nu är förslaget klart och det kommer att med expressfart passera riksdagen för att bli lag. Under 90 talet hade jag tät kontakt med en mycket erfaren domare. Han sa en gång att när man ska döma i ett ärende ska man tillämpa lagens bokstav. När man är klar med sitt domslut ska man luta sig tillbaka och tänka efter, är detta rimligt. Var det inte rimligt skulle man tänka till en extra gång.