Färre fattiga

Socialstyrelsen har idag kommit med en intressant rapport. Fler kan försörja sig på sitt arbete även om den andel som under längre tid står både utanför arbetsmarknaden och utanför de sociala försäkringssystemen är oförändrad (3–4 procent).  Den långvariga fattigdomen(som varar fem år eller längre) har fortsatt att minska för alla grupper. Inkomsterna har ökat för alla men eftersom inkomstökningarna varit större bland höginkomsttagarna än bland dem med låga inkomster så har inkomstskillnaderna ökat. Den etniska boendesegregationen i de tre storstadsregionerna har stabiliserats efter att ha ökat under hela 1990-talet, medan den ekonomiska segregationen uppvisar en långsamt ökande trend över tid. För de allra flesta är fattigdom inte bestående – hälften lämnar den redan inom ett år. Den som en gång varit fattig löper däremot stor risk att återigen hamna i fattigdom. Risken att ärva sina föräldrars fattigdom är bara något förhöjd i Sverige, däremot är det betydligt vanligare att barn till höginkomsttagare blir välbärgade som vuxna. Att skolan fungerar är mycket viktigt. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre är framtidsutsikterna. De grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem.  Slutsats blir att det viktiga är att få fler människor i arbete och att komma bort från flumskolan.