Sossarna om köer i vården

Socialdemokraterna går till angrepp på regeringen och hävdar att kömiljarden varit misslyckad eftersom den inte lett till att fler får vård utan bara till landstingen fuskar. Under socialdemokraternas tid vid makten satsades sammanlagt 46 miljarder på att få bort köerna i sjukvården. Inga krav ställdes på landstingen att ha kontroll över kösituationen fanns vilket gjorde att jämförelse mellan landstingen blev omöjlig. Dessutom fanns från socialdemokraterna inget krav på uppföljning. Resultatet blev som förväntat att köerna fanns kvar och växte trots de  46 miljarderna. Hösten 2008 införde Alliansregeringen en kömiljard. De landsting som lyckade ge 80% av patienterna specialistbesök och behandling inom 90 dagar skulle få dela på en miljard. Effekten av kömiljarden blev remarkabel. Alla landsting utom ett (Västernorrland) lyckades 2009 nå målet. I reglerna för 2009 fanns möjligheten att undanta de patienter som själva avstod från erbjudet specialstbesök/behandling. Det visade sig att vissa landsting utnytttjade möjligheten att flytta många patienter till den andra kön. Skillnaderna mellan landstingen i hur stor andel av de väntande patienterna som blev ”frivilligt väntade ” blev stor. När avtalet med landstingen skulle omförhandlas föreslog därför regeringen att systemet med dubbla köer skulle tas bort. Eftersom bara 80% av patienterna behövde få vård inom 90 dagar kunde övriga 20% antas vara frivilligt väntande. Överenskommelsen vara att de nya reglerna skulle gälla från den 1 april 2010. För att det skulle gå att följa utvecklingen skulle dock statistik enligt båda sätten att räkna föras. Nu har då den första månaden med det nya sättet att räkna redovisats. Självklart blir det fler som räknas om väntande mer än 90 dagar  i april än i mars beroende på att kraven har skärpts i hur köerna ska räknas. Kvarstår att Alliansregeringens kömiljard har åstadkommit mycket mer än vad Socialdemokraternas 46 miljarder åstadkom. Kraven på landstingen för att få del av kömiljarden kommer successivt att skärpas samtidigt som vårdgarantin nu också blir lag.