Vänstern och välfärden

Välfärden har raserats är vänsterns bärande tema. De påstår att 25 000 jobb har försvunnit från vård, skola och omsorg. Då bortser man från att välfärdsjobb flyttat från kommun och landsting till privata företag. Det senaste året har 239 nya vårdcentraler etablerats och 377 omsorgsföretag som är verksamma enligt Lagen om Valfrihetssystem, dvs offentligt finanseriad men privat producerad välfärd.  Man bortser också från att sjukfrånvaron har minskat kraftigt. Istället för att ha två anställda, den sjukskrivne och vikarien, räcker det med en person. För det tredje bortser man från att den genomsnittliga veckorarbetstiden ökat eftersom det inte längre går att vara deltidsarbetslös år ut och år in. Om man då istället räknar antalet arbetade timmar inom vård, skola och omsorg så får man en mer rättvisande bild. Det visar sig då, omvandlat till personer, att det istället blivit 27 000 fler inom vård, skola och omsorg. Veckans utspel från den i vänsterkartellen rätt inflytelserike Ohly är att privata företag ska slängas ut ur välfärden. Enligt vänsterpartiet är det fult att bedriva en verksamhet så att den ger överskott. Underskott ska det vara, tecken på hög kvalitet.  Om det ska drivas privat eller offentligt tycker jag barn, föräldrar, patienter och äldre kan bestämma själva. Den tydliga trenden är att personal hellre vill arbeta för privata arbetsgivare. Föräldrar,patienter och äldre väljer också i högre grad privata utförare. Att sen de privata företagen inom välfärdssektorn kan bedriva verksamheten både så att den är attraktiv för personal, önskad av allt fler medborgare och dessutom ger vinst har jag inget problem med. Däremot kan jag tycka det är ett bekymmer att kommuner och landsting alltför ofta inte klarar av att driva sina verksamheter på samma sätt. Ett halvt rätt kan jag ge Ohly. Det är att man inte bör använda Lagen om Offentlig Upphandling inom äldreomsorg. Det blir den gamla världens fattigauktioner. Den i socknen som kräver minst betalt får ta hand om fattighjonen. Det är inte värdigt ett modernt Sverige. Lagen om Valfrihetssystem ger makten till de äldre och innebär att konkurrens inte sker med låga priser utan med kvalite.