Förtidspensionärerna minskar

Kostnaderna för förtidspension sjunker snabbt. 2009 var kostnaden 72 miljarder. 2015 beräknas den ha sjunkit till 45 miljarder. Orsaken är att 2006 förtidspensionerades 140 personer per dag medan siffran nu är nere på 45 personer per dag.  2006 var 550 000 människor förtidspensionerade. Idag har antalet sjunkit till 450 000. I takt med att förtidspensionärer passerar 65 år övergår de till ålderspension och kostnaden sjunker.  Det viktigaste är inte att kostnaden sjunker, även om det också är bra, utan att fler människor i arbetsför ålder kan försörja sig av eget arbete. Socialdemokraternas regelverk som i princip förtidspensionerade efter ett års sjukskrivning ledde till ett stort mänskligt lidande.  Förtidspension innebär ett liv med små ekonomiska marginaler, ökad sjuklighet och stor risk för förtidig död. Sannolikt på grund av den ofrivilliga isolering det oftast leder till. I stora förändringar kommer människor att drabbas. Flera fall har redovisats i massmedia. Solskenshistorier om människor som fått hjälp att komma tillbaka i arbete hamnar aldrig på tidningarnas förstasido. Jag vet att reformerna av sjukförsäkringen till stora delar har varit bra. Men det som måste göras är en stor utvärdering av omläggningen. Ett antal mindre förändringar måste göras för att ytterligare minska risken för att människor ska komma i kläm.