Lagstifta om LOV!

Jag blev upprörd när jag fick höra att vänstermajoriteten i Ljusal tänker sig att riva upp beslutet om att ge de äldre makten över äldreomsorgen i kommunen. Jag har därför ställt min första skriftliga fråga till äldreministern. När kommer lagen som ger alla äldre i landet, oavsett i vilken kommun man bor, rätten att själv bestämma. Kommuner har idag möjlighet att erbjuda äldreomsorg enligt Lagen om Valfrihetssystem, LOV.  Majoriteten av landets kommuner är på väg att införa den självklara rätten för äldre att själva bestämma vem som ska erbjuda hjälp och stöd. LOV har inneburit en avgörande maktförskjutning inom äldreomsorgen från politiker och tjänstemän till de äldre och deras anhöriga. Det har lett till att konkurrens nu sker med kvalitet och inte med lägsta pris. Det har gett möjlighet för personal, framförallt kvinnor, i äldreomsorgen att bli entreprenörer inom sitt expertområde. Slutligen har det också gjort att kommuner fått kontroll på sina kostnader för äldreomsorg. I Alliansens valmanifest klargjordes att en satsning skulle göras för att fler kommuner skulle införa fritt val för äldre inom äldreomsorgen med målet att alla kommuner senast 2014 skulle ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV. Annars skulle tvingande lagstiftning övervägas. Ett antal kommuner har nu klart deklarerat att man av ideologiska skäl ej tänker ge äldre makt över sin vardag genom att införa LOV i äldreomsorgen. Värst är bland annat Ljusdal där man river upp tidigare fattade beslut.  Min fråga till äldreminister Maria Larsson är:  När kommer statsrådet att lägga ett lagförslag som gör alla kommuner skyldiga att införa LOV och därmed ge makten över äldreomsorgen till de äldre och deras anhöriga?  Jag hoppas på svaret " så fort det bara går"