Överraskning i kammaren

Jag var klockan 16 på onsdag införstådd med att regeringen skulle lida nederlag i frågan om småviltjakten i fjällen. Blev mycket förvånad när det visade sig att vi vunnit med 157 mot 156. Det visade sig att Sverigedemokraten Petzäll efter fylla och tabletter inte visar sig i kammaren, en vänsterpartist satt och sov i bänken och sossarna hade i vanlig ordning inte koll på vilka som skulle vara utkvittade. Sakfrågan som avgjordes var viktig. Fjälljaktsfrågan har varit en långkörare i riksdagen. Det började med att fjälljakten 1993 släpptes fri. År 2007 var regeringen tvungen att pröva frågan om  det skulle hålla att inte släppa in EU-medborgare på samma villkor som de svenska jägarna. I en förlängning fanns risken att frågan skulle dras inför domstol. Kommerskollegiums jurister, UD:s experter, Jordbruksdepartementets jurister och Jordbruksverkets externa juristkonsulter kom alla till samma slutsats. Sannolikheten att man skulle vinna i  domstol var mycket små för att inte säga obefintliga. Jakten har inte fungerat bra. En utvärdering pågår och förhoppningen är att slutsatserna där ger grund till förbättringar. När den är klar finns förhoppningsvis grunden för en bred överenskommelse runt ett förslag till förbättringar som även håller i en domstolsprövning. Hade den oheliga alliansen av Sverigedemokrater, Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister vunnit omröstningen hade resultatet blivit en för skattebetalarna mycket kostsam domstolsprocess som hade slutat i ett nederlag.  Något gott har därför kommit ur kombinationen av sverigedemokratisk fylla, vänsterpartistisk slöhet och socialdemokratisk oförmåga att hålla ordning på sina riksdagsledamöter.