Slut på Moment 22 i Gävleborg

Igår beslutade regeringen om att sätta stopp för det moment 22 som många funktionshindrade i Gävleborg hamnat i på grund av ett korkat beslut som socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister fattade 2007.  Jag uppmärksammades  på frågan för några år sedan bland annat av mamma till en 16 årig flicka med svåra funktionsnedsättningar och har sen gjort vad jag kan för att få en ändring till stånd. Bakgrunden är följande: Ansvaret att erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning vilar på landstingen.  Kort efter tillkomsten av LSS uppstod frågor om ett hjälpmedel ska betraktas som ett hjälpmedel för brukaren och vara landstingets ansvar eller som ett arbetshjälpmedel för assistenten och vara assistentens arbetsgivares ansvar. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) kom i en rapport från 1996 (LOKAH rapporten) överens om att när den enskilde till följd av en funktionsnedsättning är i behov av en anpassad säng eller lyft i sin bostad bör dessa betraktas som individuella hjälpmedel även om de används av personalen. Senare bekräftades överenskommelsen av LSS- och hjälpmedelsutredningen som i sitt slutbetänkande bl a skrev att även om det numera inte är vanligt med gränsdragningstvister inom området så skapar dessa stora bekymmer för dem som drabbas. Rekommendationerna följdes i alla landsting fram till 2007 då socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i Gävleborg drev igenom en helt egen tolkning. Därefter har socialdemokraterna i Gävleborg hävdat att kostnaden för hjälpmedel som den funktionsnedsatte behöver men ej själv kan använda ska belasta kommuner och assistansföretag. Samtidigt har Försäkringskassan med stöd i förordning förbjudit assistansanordnare att använda den statliga assistansersättningen till annat än arbetshjälpmedel av typen plasthandskar och plastförkläden.   Socialdemokraterna i Gävleborgs tolkning har därmed blivit ett Moment 22 som direkt drabbat funktionshindrade i länet. Trots upprepade påpekanden har Socialdemokraten Tommy Berger vägrat ta några som helst initiativ till en korrigering av beslutet från 2007. Redan i proposition 2009/10:176 ställde sig regeringen bakom den tolkning som företrädare för handikapprörelsen i Gävleborg och flera assistansföretag i länet gjort. Där beskrevs att man skulle återkomma med lagändring i form av en ny förordning. Den beslutades vid gårdagens regeringssammanträde och gäller från och med den första maj 2011. Det är tråkigt att det skulle behövas en Lex Gävleborg för att funktionsnedsatta i Gävleborg skulle få vad de har rätt till men nu är den på plats.