Föräldraförsäkringens framtid

Centerstämman hade en intensiv debatt om föräldraförsäkringens framtid. Debatten var föranledd av att partistyrelsen föreslagit att föräldraförsäkringen skulle kvoteras. Jag tycker att förslaget till förändring rimmar dåligt med Centerns utgångspunkt att besluten ska fattas av människor som berörs. Det tyckte också stämman som istället föreslog att andra metoder skulle användas för att uttaget av föräldradagar ska bli mer jämnt mellan mamma och pappa. Det kan handla om att taket höjs eller att jämställdhetsbonusen förstärks. En diskussion har uppstått om stämmans beslut att inte kvotera föräldraförsäkringen. Jag kan inte annat än tolka det som stämman menar att kvotering inte är rätt väg att gå vidare från dagens läge. Nuvarande pappamånader ska självklart inte avskaffas vilket heller ingen i stämmodebatten yrkade på.