Lex Carema

Beskrivningen av de allvarliga brister och den vanskötsel som förekommit på två äldreboenden, drivna av Carema Care, väcker mycket starka känslor hos oss alla. Det vi har fått se är upprörande och helt oacceptabelt. När det dessutom framkommer att företaget har ett ersättningssystem som syftar till att öka lönsamheten utan att ta hänsyn till att kvaliteten i verksamheten och omsorgen om människorna blir lidanden väcks frågan om företag som agerar på detta sätt överhuvudtaget ska ha rätt att bedriva verksamhet inom äldrevården. Privata utförare i vård och omsorg är oerhört värdefulla. Med privata aktörer ges individen en större möjlighet att välja vem som ska utföra den vård man har rätt till. Rätt hanterat leder det till konkurrens om kvalitet. Dessutom öppnar en mångfald av utförare för nytänkande och innovation. Centerpartiet har satt som mål att minst 50 procent av välfärdstjänsterna på sikt ska produceras av ideella organisationer och vinstdrivande företag. Allvarliga brister och vanvård är heller inte något som utmärker privata vårdgivare. Många av de vårdskandaler som avslöjats under senare år handlar om äldreboenden i kommunal regi. De privata aktörernas positiva kvalitetspåverkan förstärks också av en undersökning från SKL där 75 procent av de kommuner som infört LOV i hemtjänsten uppger att kvaliteten har ökat. Ingen av de tillfrågade kommunerna uppger att kvaliteten har försämrats. Ett vinstintresse som, i det aktuella fallet med Carema Care, får spela helt fritt riskerar dock att få allvarliga och orimliga konsekvenser och kräver verkningsfulla och omedelbara åtgärder. Centerpartiet föreslår därför att en Lex Carema införs för att komma tillrätta med de allvarliga brister som nu har upptäckts. Vi vill se följande åtgärder: Full återbetalning och skadestånd till de individer som drabbas. Äldre människor och deras anhöriga betalar för att få en god vård och omsorg. Är verkligheten den att man som nu får någonting annat ska man självklart få pengarna tillbaka och ha rätt till skadestånd. En tydlig lagstiftning mot den typ av skatteplanering som vi nu ser att ett flertal av riskkapitalbolag inom välfärdssektorn ägnar sig åt. Dessa bolag får större delen av sina intäkter från skattebetalarna. Då är det helt oacceptabelt att de konstruerar upplägg som gör att de undkommer beskattning i Sverige, samtidigt som de dessutom levererar en kraftigt undermålig vård och omsorg. Centerpartiet vill se en snar förändring av lagstiftningen på det här området.  Socialstyrelsen måste snarast få i uppdrag att göra en särskild granskning av de större utförarna inom äldreomsorgen. Varje tillstymmelse till misstanke om att privata utförare låter chefsbonusar och vinster till aktieägare gå före kvaliteten i omsorgen måste undanröjas.  Vi måste omedelbart inleda utvecklingen av äldre- och anhörigenkäter för att tidigt upptäcka missförhållanden. Den enkät som idag görs av Socialstyrelsen går idag bara att följa på kommunnivå. Den måste snarast vidareutvecklas så att det tydligare går att se vad anhöriga och äldre tycker om det enskilda äldreboendet på regional och nationell nivå. Med ett spetsigare uppföljningsverktyg så skulle sannolikt de nu aktuella vårdskandalerna ha upptäckts långt tidigare. Det skulle också ha varit lätt att svara på frågan om det är så att Carema utmärker sig mer negativt än vad andra vårdgivare gör – privata som kommunala.  LOU ska endast i undantagsfall användas inom välfärssektorn. LOV ger valfrihet och kvalitetskonkurrens där LOU i äldreomsorgen blir gamla tiders fattigvårdsauktion. Den som för den billgaste penningen tar han dom den gamle få jobbet. De äldre som har byggt upp vårt samhälle är värda bästa möjliga vård och omsorg när de så behöver. Privata utförare är en viktig del i att nå det målet men det nu inträffade visar att regelverket är långt ifrån fulländat. Här måste vi politiker vara självkritiska och snarast justera reglerna så att oseriösa och skandalomsusade aktörer försvinner till förmån för det stora flertalet aktörer som jobbar stenhårt för att öka kvaliteten, valfriheten och tryggheten i den svenska välfärden