FRA en gång till

Regeringen och socialdemokraterna har kommit överens om hur och när SÄPO ska få tillgång till signalspaning från FRA.  Jag tycker det finns all anledning att beskriva den historiska bakgrunden till att Centerpartiets riksdagsgrupp utan att tveka ställde sig bakom förslaget. Signalspaning har pågått i Sverige i mer än 100 år, men det var först under andra världskriget som Försvarets Radioanstalt bildades. FRA:s signalspaning i etern var mer eller mindre okontrollerad och byggde på principen ”etern är fri”. En princip som ur integritetssynpunkt kan ifrågasättas.

Från början av 2000-talet började FRA och de myndigheter som fick ge uppdrag till FRA att uppvakta regeringen om problemet med det sinande flödet i etern. Allt mer av kommunikationen hade gått från eter till kabel och de aktuella myndigheterna ville få tillstånd att även spana i kabelburen trafik.

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tog 2005 fram ett förslag som bl.a. Centerpartiet kritiserade hårt. Förslaget innehöll bl.a. ingen domstolsprövning och dålig kontroll och granskning av signalspaningsverksamheten.

Efter valet 2006 tog dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg över frågan och försökte driva genom det socialdemokratiska förslaget. Förslaget las fram 2007 men bordlades i riksdagen under ett år. När frågan åter kom upp 2008 så drev framförallt Centerpartiets Annie Johansson (idag Lööf) och Fredrick Federley på för förbättringar av förslaget.

Det gällde framförallt att ändamålen för signalspaningen skulle preciseras i lag, att varje inriktning av signalspaning skulle prövas av en domstol, att spaning inte skulle få ske på inhemsk trafik, att en ny kontrollmyndighet skulle skapas för efterhandskontroll, en kontrollstation skulle göras 2011 samt att en underrättelseskyldighet för enskild skulle införas. Detta lyckades och förslaget ändrades. Detsamma gällde vilka myndigheter som skulle få rätt att ge FRA inriktningsuppdrag (som sedan ska prövas av domstolen). Begränsningen blev att endast regeringen, och Försvarsmakten fick ge inriktningsuppdrag.

Samtidigt beslöts att en utredning skulle tillsättas för att se över polisens inklusive Säkerhetspolisens behov av signalspaning.  F.d. Säpochefen Anders Eriksson, som hade varit en av kritikerna till nya signalspaningslagen, fick i uppdrag att utreda polisens behov av signalspaning. Han la sommaren 2009 fram ett långtgående förslag som skulle ge Säpo tillgång till signalspaning i bl.a. örundersökningar. Centerpartiet kritiserade förslaget men ställde liksom sex av sju partier sig bakom att Säpo skulle få tillgång till signalspaning via FRA.

Eftersom det inte fanns stöd för Erikssons förslag så tillsatte regeringen en s.k. bokstavsutredare, Runar Viksten. Även han kom fram till att Säpo har ett stort behov av signalspaning och att det är mer rationellt att Säpo använder FRA än att de ska bygga upp en egen signalspaningskapacitet.

I januari 2011 skrev justitieutskottet i ett yttrande till försvarsutskottet att det är angeläget att

Säkerhetspolisens behov av information som har inhämtats genom signalspaning snarast

tillgodoses.” Detta ställde sig allianspartierna och Socialdemokraterna bakom.

I september hade Centerpartiet stämma i Åre och bland annat beslöts att vi ska verka för en översyn av FRA-lagen. Det fanns också en motion om att avskaffa FRA-lagen, men den bifölls inte. I december kom regeringen och Socialdemokraterna överens om grunderna för en lagändring som ger Säpo och Rikskriminalpolisen tillgång till signalspaning via FRA. Innan dess hade Centerpartiets riksdagsgrupp diskuterat och beslutat i frågan. Det fanns ett starkt stöd för att göra denna lagändring.

Under 2012 kommer en remissrunda att genomföras och därefter blir det en lagrådsremiss och proposition till riksdagen. Beslut om lagändringen kan ske i slutet av 2012.

Centerpartiet har alltså aldrig under signalspaningens historia varit motståndare till att Sverige ska ha en signalspaningskapacitet. Istället har vi arbetat hårt för att få till så stark granskning och kontroll som möjligt, rättssäker hantering av uppgifter och en begränsning av när och vad som får spanas på.

Centerpartiet har aldrig sagt nej till att polisen ska få tillgång till signalspaning. Istället har vi sagt att polisens behov av signalspaning skulle utredas. I denna utredning ställde vi i Centerpartiet och alla andra partier i riksdagen förutom ett oss bakom att Säpo ska få ge inriktningsuppdrag till FRA. Resultatet kom 2009.

I början av 2011 ställde sig Centerpartiet, via justitieutskottets yttrande, sig åter bakom att Säpo skulle få tillgång till signalspaning. I november 2011 sa riksdagsgruppen ja till förslaget om signalspaning för Säpo och RKP.

Det finns inget stämmobeslut om att signalspaningen ska avvecklas eller att polisen inte ska få tillgång till signalspaning. Istället ställde sig stämman i Åre bakom en ytterligare översyn av lagen. Detta har vi goda utsikter att få genom i samband med att kontrollstation 2011 presenteras.

Centerpartiet har inget att skämmas över i FRA diskussionen. Hade inte C haft ett avgörande inflytande hade integritetsaspekten inte beaktats som den nu gör.