Åldersbestämning av tonårsbarn

Med anledning av en DN debatt artikel har det under dagen förespeglats att C tagit ställning för en ny rutin kring åldersbestämning av ungdomar. Vår migrationspolitiske talesperson Fredrik Federley har i flera kommentarer fått förtydliga partiets position. Jag har som även fått ett brev från Barnläkarföreningen som jag väljer att lägga in på min blogg då jag till fullo delar deras mina kollegors uppfattning: I en artikel på DN Debatt idag den 26/4-2012 diskuterarriksdagsledamoten Staffan Danielsson det svenska mottagandet av ensamkommandeflyktingbarn. Artikeln innehåller flera tveksamma påståenden som kan riskeraatt leda in denna viktiga diskussion på fel spår. Danielsson påpekar att mångaensamkommande flyktingbarn saknar giltiga identitetshandlingar vid ankomstentill Sverige, men glömmer att påpeka att majoriteten av dem kommer från länderdär man under långa tider saknat en fungerande folkbokföring. Utan ettfödelsedatum som registrerats i nära anslutning till barnets födelse är detmycket svårt att tillhandahålla identitetshandlingar med en pålitlig ålder.Detta gäller i hög grad Afghanistan och Somalia, de två vanligasteursprungsländerna för ensamkommande flyktingbarn som sökaer asyl i Sverigeidag.Danielsson nämner också möjligheten att göra en medicinskåldersbedömning baserad på röntgen av tänder och handled. Dessa undersökningarhar en hygglig precision för små barn men efter puberteten är den individuellavariationen stor i de biologiska processer som styr resultaten av dessaundersökningar. De har därför  ett mycketringa värde i bedömningen av om en ungdoms ålder är under eller över 18 år.Tandundersökningen baseras t ex på bedömningen av visdomständer där variationenmellan olika individernär det gäller vid vilken ålder dessa bryter igenom  är mycket stor, och för vissa helt uteblir.  Handledens skelettmognad uppvisar en någotmindre individuell variation, men har i stora undersökningar bedömts vara minsttvå år uppåt eller nedåt för att man ska hamna rätt för åtminstone 95% av deundersökta ungdomarna. En ytterligare svårighet i bedömningen av ungdomar somkommer från den fattigare delen av världen är att de biologiska processer somstyr skelettmognaden påverkas  avkosthållning och sjukdomar under barndomen, och dessutom varierar en del mellanolika folkgrupper i världen på ett sätt som inte är särskilt väl kartlagt.Det är angeläget att diskussionen om ensamkommandeflyktingbarn förs på en saklig grund. Dessa barn tillhör de mest sårbara barneni Europa idag. Om också Sverige skulle rätta in sig i ledet av länder sommissbrukar medicinska metoder för åldersbeömning så kommer det att få olyckligakonsekvenser för dessa barn, inte bara i Sverige utan också i andra länderruntom i Europa. Omhändertagandet av ensamkommande barn i Europa kräverpolitiska överenskommelser över nationsgränserna. För detta krävs en politik baseradpå kunskap, mod och ett perspektiv förbi nästa val.För Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn,Anders Hjern, professor. Tor Lindberg,professor emeritus.Lars H Gustavsson, docent. Henry Ascher, professor.