Dåliga besked från MP om myggen

Under fredagen svarade miljöminster Romson på en interpellation från Solveig Zander (c). Det handlade om finansiering av myggbekämpningen. Beskeden var som befarat nedslående: "Sammanfattningsvis anser jag och regeringen att frågan om finansiering av bekämpning av översvämningsmyggor bör hanteras på regional och lokal nivå. Vi avser därför att trappa ned medfinansieringen av bekämpningen vid nedre Dalälven. Vi avser inte att planera för en flerårig finansiering av bekämpningen då vi anser att det är av högsta vikt att det i stället vidtas alternativa hållbara lösningar och att dessa kommer fram i regional- och lokalsamhället." MP och S överger de boende runt Nedre Dalälven. Det är tragiskt men inte helt oväntat.