JO anmälan av Statens institutionsstyrelse

Ekot har i flera reportage visat en långt ifrån smickrande bild över hur barn behandlas på institutioner inom SIS, Statens institutionsstyrelse. Jag är mycket  väl medveten om att de barn som vårdas av SIS tillhör de absolut svåraste med mycket omfattande vårdbehov. Jag är också som politiker väl medveten om att den bild som ges i media mycket sällan ger en heltäckande bild. Icke desto mindre har Ekots rapportering gjort mig mycket oroad. Det handlar dels om bristen på rutiner kring hur barn som gjort allvarliga självmordsförsök behandlas. Dels handlar det om den myndighetsutövning som SIS gör där det verkar finnas stora brister på dokumentation och samarbete med sjukvården. Vid Socialutskottets sammanträde idag var generaldirektören inkallad för att förklara och svara på frågor. Efter en och en halv timmes utfrågning kände jag mig långt ifrån trygg i att läget var acceptabelt. Inspektionen av vård och omsorg kommer att genomföra en tillsyn där man kan utröna om omvårdnad och medicinskt omhändertagande är acceptabelt eller ej. Det är bra. För att få en utomstående bedömning av om SIS har brustit vad gäller myndighetsutövning har jag valt att göra en anmälan till JO. Jag vill göra vad jag kan för att försäkra mig om att det inte finns allvarliga brister i statens vård och behandling av några av de mest hjälpbehövande barnen.