Lucka 10 - Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom färdtjänsten

I lucka nummer 10 i julkalendern

#yngwemotionerar

 finns en motion som jag skrivit tillsammans med partikollegorna Lena Ek och Ola Johansson om att det borde vara möjligt för att välja färdtjänst. Genom att öppna upp för en valfrihet i fär

dtjänsten, så finns det möjlighet för brukaren att skapa en kontakt och relation med ett visst företag, vilket ger en trygghet i vardagen. Det ger också brukaren makt att själv styra och planera sin dag.