Anförande om skog

Bild från mitt anförande under torsdagens skogsdebatt (lånad av Lena Ek) Herr/Fru talman Framtiden byggs av den gröna kolatomen. Vadå den gröna kolatomen kanske ni tänker, herr talman, och jag ska förklara vad jag menar. Vårt samhälle har nämligen under lång till byggt vår ekonomi och tillväxt på den svarta kolatomen, dvs från fossila råvaror som olja och kol. Men för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt och hantera de utmaningar vi har framför oss när det gäller miljö och klimat så måste vi hitta nya lösningar för vilken väg vårt samhälle ska ta framåt. Där den gröna kolatomen, delvis från åker men inte minst från skogen, en central roll. Med den gröna kolatomen från skogen kan vi nämligen bygga i stort sett allt som vårt samhälle behöver: Drivmedel, byggmaterial, kemikalier, målarfärg, tyg, ja listan kan onekligen göras lång. Herr talman, skogen är alltså något som ligger oss Centerpartister väldigt varmt om hjärtat. Vi tror på skogen och på dess potential. Därför har Centerpartiet under tiden i Alliansregeringen arbetat mycket med skogens utveckling. Förutom den skogspolitiska propositionen, En skogspolitik i takt med tiden, har vi också arbetat med bland annat regelförenkling, stormstöd, miljödialog, förbättrade sätt att avsätta skog till naturvård, regler för att bekämpa illegal avverkning i Sverige och i andra länder, mm. Under Centerpartiets tid i regeringen tog vi också initiativ till visionen om Skogsriket, en vision som sedan legat till grund för det nationella skogsprogram som riksdagen beslutade om i fjol. Ur Centerpartiets perspektiv finns det många utmaningar att beakta i den dialog som ska föras inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Hur säkerställer vi kompetensförsörjning när skogentreprenörerna vittnar om att det är svårt att få tag i arbetskraft? Hur ökar vi jämställdheten i skogssektorn? Vi i Centerpartiet ser också behovet av att ett nationellt skogsprogram även adresserar målkonflikter och underlättar avvägningar. Därför menar vi att det är mycket viktigt att arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram och den dialog som däri sker inte ska förekommas av andra utredningar eller översyner. Ska dialogprocessen vara meningsfull måste alla skogens aspekter kunna behandlas inom ramen för det nationella skogsprogrammet och bör inte kringgås av parallella utredningar eller processer. En sådan process är regeringens aviserade översyn av skogsvårdslagen. Vi i Centerpartiet ställer oss mycket kritiska till att en sådan översyn ska inledas. Dels riskerar den att vingklippa den viktiga dialog som måste ske inom det nationella skogsprogrammet. Men det är också så att frågan om en översyn har behandlats genom arbetet i miljömålsberedningen, propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inte någonstans har behovet av en översyn lyfts. För oss centerpartister är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Det man äger vårdar man också. Att skogspolitiken bygger på frihet under ansvar är därför en styrka. Skogsbruk är en mycket långsiktig verksamhet. Det våra föräldrar planterade kommer generationer efter oss att få nytta av. Det kräver en politik som värnar långsiktighet, varsamhet, förutsägbarhet och framförallt ansvar. I många fall gör skogsägaren, som ofta är en familj eller privatperson, långt mer än vad lagen kräver, baserat på frivillighet och intresse. Senast igår presenterades en studie från SLU och Skogsstyrelsen att skogsbrukets totala miljöhänsyn är dubbelt större än tidigare beräkningar visat. Ungefär åtta procent av arealen lämnas som hänsyn direkt vid avverkningar. Till detta kommer de frivilliga avsättningarna som utgör cirka 5 procent av den produktiva skogsmarken. Studier visar även att principen frihet under ansvar har skapat en positiv utveckling för miljöer i skogen som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Arealen gammal skog, äldre lövrik skog och mängden hård död ved har fördubblats under de senaste 20 åren och även mängden ädellövskog och grova lövträd har haft en markant ökning. Samtidigt finns det utmaningar när det gäller exempelvis kvalitet på den lämnade hänsynens kvalitet, markskador, vattenkvalitet. Detta menar vi dock löses bäst genom dialog inom det nationella skogsprogrammet. Inte genom ytterligare byråkrati och regleringar för skogsägarna. Sådana åtgärder skulle förmodligen skapa mer jobb i myndighetssverige än lösa några problem i verkligheten. För regleringar och regelverk finns det mer än gott om för våra skogsägare. Som jag tidigare nämnt så har Alliansregeringen arbetat med regelförenklingar för landets företagare. Så också för våra skogsföretagare. Men detta arbete måste fortsätta. Därför uppmanar Alliansen den rödgröna regeringen att titta vidare på fler förenklingsförslag och jag yrkar således bifall till reservation nr 10. Herr/fru talman, ”skogen är vårt gröna guld” är ett slitet uttryck. Men det beror ju på att det faktiskt stämmer. Med den gröna kolatomen från skogen kan vi bygga framtidens samhälle. Det är därför oerhört viktigt att vi tar tillvara på den möjlighet som den produktiva skogen ger oss. Det kommer skapa jobb och det kommer skapa tillväxt, inte bara i skogen utan för hela Sverige.