Vattendirektivets åtgärdsplaner måste upp på regeringens bord!

Debattartikel publicerad i ATL 17 april ----------------------------------- God vattenkvalitet är en absolut livsnödvändighet. Därför är det viktigt att alla aktörer arbetar för att påverkan på vattnet ska bli så liten som möjligt. En del i detta arbete är implementeringen av EU:s vattendirektiv. Medlemsstaterna ska fastställa status, mål och miljökvalitetsnormer, samt upprätta förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. I Sverige har arbetet fördelats på fem regionala vattenmyndigheter som fått i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, vilka just nu är ute på samråd till slutet av april. De föreslagna åtgärdsplanerna har dock redan mött kraftig kritik. De mycket omfattande nya åtgärdskrav som ställs på jordbruket i form av bland annat skyddszoner, strukturkalkning, våtmarker riskerar att medföra orimliga kostnader och konsekvenser. Olika beräkningar finns men för det svenska lantbruket kan det handla om kostnader upp till 2 miljarder kronor per år och att 150 000 ha jordbruksmark tas ur bruk. Vi menar att de åtgärdsplaner som tagits fram inte uppfyller vattenförvaltningsförordningens krav på konsekvensanalys då de inte tillräckligt belyser de ekonomiska kostnader som förslagen medför. Inte heller beskrivs hur de föreslagna åtgärderna finansieras. Dessutom saknar åtgärdsprogrammen en tillräcklig analys av relationen mellan åtgärdernas ekonomiska kostnader och den nytta de föreslagna åtgärderna skulle medföra. Vi i Centerpartiet menat att detta är avvägningar som måste lyftas till politisk nivå. Innan samrådstidens utgång kan kommuner och myndigheter begära att åtgärdsplanerna prövas av regeringen. Det innebär att förslagen till åtgärder läggs på regeringens bord och måste genomgå en politisk prövning. Detta är viktigt, och därför kommer vi driva frågan om överprövning i våra respektive kommuner. Från Centerpartiets sida vill vi även uppmana fler kommuner att begära överprövning av åtgärdsplanerna. Det finns nämligen viktiga politiska avvägningar att göra. Regeringen bör till exempel ta ställning till om det är rimligt att ca 150 000 ha produktiv åkermark ska tas ur bruk och om det är rimligt eller ens realistiskt att det svenska lantbruket med ca 5,5 miljarder i årliga intäkter ska få ökade kostnader med 2 miljarder per år. Vi i Centerpartiet menar att nej, detta är givetvis inte rimligt. Åtgärder behövs för att förbättra vattenkvaliteten, men att besluta om åtgärder som inte är realistiska gynnar varken miljö eller samhället i stort. Nu är det dags att regeringen visar var de står. Kristina Yngwe (C), riksdagsledamot Miljö- och Jordbruksutskottet Lars-Erik Fälth (C), KSO Aneby kommun, Södra Östersjöns vattendistrikt Christer Persson (C), KSO Tranemo kommun, Södra Östersjöns vattendistrikt Wendla Thorstensson (C), KSO Lekebergs kommun Norra Östersjöns vattenristrikt Roland Åkesson (C), KSO Mönsterås kommun, Södra Östersjöns vattendistrikt Julia Färjhage (C), oppositionsråd Lilla Edet kommun, Västerhavets vattendistrikt Can Savran (C), KS Åre kommun, Bottenhavets vattendistrikt Harald Lagerstedt (C), KSAU, Varberg kommun, Västerhavets vattendistrikt Eva Johansson (C), gruppledare, Svenljunga kommun, Södra Östersjöns vattendistrikt Elena Fridfelt (C), Ale kommun, Västerhavets vattendistrikt Martina Hallström (C), Nyköping kommun, Norra Östersjöns vattendistrikt