Nya hinder för biodrivmedel

Under Alliansregeringens tid vid makten fattade riksdagen beslut om att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta senast 2030, och under Alliansens tid vid makten tredubblades andelen förnybar energi i transportsektorn, och redan 2012 nådde Sverige det EU-gemensamma målet med 10 procent förnybart i transportsektorn senast 2020. I början av december åker jag och tiotusentals andra klimatengagerade till Paris för de internationella klimatförhandlingarna. Mer än 150 länder har lämnat in sina åtaganden för minskade klimatutsläpp, där Sverige är en del av EU:s åtagande på 40% utsläppsminskningar till år 2030. I Sverige kommer en tredjedel av våra klimatutsläpp från transportsektorn. Att ställa om till fossiloberoende fordonsflotta är alltså en oerhört viktig nyckel för att minska Sveriges klimatpåverkan. Dels behövs fortsatta incitament för människor att ställa om sin. Bättre kollektivtrafik, supermiljöbilspremie, bonus/malus (dvs höjd avgift på bilar som är dåliga för miljön och sänkt kostnad för de miljövänliga bilarna), bättre bredbandstäckning så att människor kan jobba eller utbilda sig på distans. Men en minst lika viktig del i att kunna fortsätta omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta är att Sverige även fortsatt kan ha skattelättnader för biodrivmedel. EU:s nya riktlinjer för statsstöd började gälla 2014, och tyvärr försvårar de kraftigt möjligheterna till skattenedsättning för biodrivmedel som produceras från jordbruksråvaror. Regeringen lägger nu fram en proposition som möjliggör för fortsatt skattenedsättning, vilket är bra. Dock innehåller propositionen ett antal förslag som kommer försvåra för byggnation av nya biodrivmedelsanläggningar. T ex kommer det fram till 2020 inte vara möjligt att uppföra någon ny biogasanläggning som likt Jordberga i Skåne använder sig av grödor som även kan användas till livsmedel. Centerpartiet har länge drivit på för Sverige även fortsatt ska kunna ha gynnsamma och långsiktiga spelregler för biodrivmedelproduktion, och idag lämnar Alliansen in en följdmotion till regeringens proposition om anläggningsbesked för biodrivmedel. Då tiden är väldigt knapp (vilket även lagrådet kritiserat regeringen för) så vill vi inte riskera möjligheterna för fortsatta skattenedsättningar efter 1 januari 2016 och därför bifaller vi motionen. Däremot lägger vi även ett antal egna förslag, där vi bland annat uppmanar regeringen att återkomma med konkreta förslag på styrmedel för biodrivmedel som på ett kostnads- och klimateffektivt sätt minskar utsläppen från transportsektorn utan att sätta käppar i hjulen för handel och import från tredje land. Sverige måste kämpa för att kunna nå vårt mål om en fossiloberoende fordonsflotta, och Centerpartiet kommer fortsätta driva på i dessa viktiga frågor!

Här

 finns motionen!