Halland behöver västlänken

Foto på ett tåg som åker på järnvägen. Text: Järnvägen för Halland framåt!

Det är förlamande att uppfattningen att Göteborgs stad bestämmer om Västlänken klamrar sig fast. Besluten om Västlänken fattades av Västra Götalandsregionen och Region Halland, skriver de båda regionråden Kristina Jonäng (c), Västra Götalandsregionen och Stefan Bengtsson (c), Region Halland.

Västsvenska paketet är ett omfattande projekt för att öka resandet och förbättra framkomligheten för en växande befolkning i hela Västsverige. Västsvenska paketet är en nationell angelägenhet. Utan ökad järnvägskapacitet in mot Göteborg skadas övriga Sverige. Brister i framkomlighet för regionala tågresenärer spiller över på godstrafik som exempelvis ska till Göteborgs hamn eller långtradartrafik som ska mot Norge.

Ett av de största infrastrukturprojekten

Det västsvenska paketet omfattar 34 miljarder kronor, vilket i sig är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige någonsin. En ännu större satsning hade varit svårt att hantera med hänsyn tagen till planering, beslut, tillståndsprövningar och genomförande. Samma debattörer som är emot Västlänken gör ibland gällande att kapacitetsproblemen förblir olösta eller att satsningen är otillräcklig. Västsvenska paketet inklusive Västlänken är ingen automatisk garanti för att västsvenska kapacitetsproblem i trafiken är lösta, men omfattningen på paketet bedömdes vara det största som tekniskt skulle gå att hantera under en relativ kort period på drygt femton år.

Snart byggs Varbergstunneln

Det behövs satsningar på ökad järnvägskapacitet norrut mot Oslo och söderut mot Köpenhamn i framtiden. Det krävs ansträngningar för en förbättring på Västra Stambanan och det behövs insatser för att få en järnväg värd namnet mellan Göteborg och Borås. Snart byggs Varbergstunneln, vilket är en viktig satsning för ökad kapacitet genom Halland.

Onyanserad debatt

Om den onyanserade debatten om Västlänken fortsätter blir det svårt att argumentera med Trafikverket och regeringen, oavsett färg, om nya resurser till infrastruktur i Västsverige. Det är en olycklig utveckling för Göteborg men framför allt för Västsverige och övriga landet att debatten om Västlänken dröjer sig kvar. Allra värst är att media, politiker och andra opinionsbildare låtsas att frågan om det västsvenska paketet inklusive Västlänken avgörs av Göteborgs stad. En kommun ska alltid ha synpunkter på infrastruktur, yttra sig och delta i samråd. En kommun har förvisso planmonopol och förväntas finansiera lokala anslutningsvägar samt stå för större delen av stadsplaneringen runt infrastruktur. Men det är regionerna med finansiering från staten som upprättar planer för infrastruktur. Det är i regionfullmäktige i Västra Götaland och i Halland som de slutliga prioriteringarna för Västsveriges infrastruktur slås fast.

Besluten är redan fattade

Besluten om statlig finansiering av västsvenska paketet inklusive Västlänken togs av regeringen med dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i spetsen och med dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) som ansvarigt statsråd. Ingen socialdemokratisk regering har någonsin lyckats tilldela Västsverige motsvarande resurser för infrastruktur och inget kommunfullmäktige, oavsett färg, i Göteborg kommer att kunna ändra beslutet. Vi är många som är trötta på en alltför stelbent socialdemokrati som styr staden Göteborg. Men dom har faktiskt ingen särskild skuld eller särskilt ansvar för Västlänken i förhållande till övriga etablerade partier.

Västsverige växer snabbast

Västsverige är en av de snabbast växande regionerna i Europa tack vare en internationell konkurrenskraft. Produktionen i Västsverige har ökat med 25 procent de senaste tio åren. Här finns gott om jobb och det är lättare att finansiera välfärden när skatteintäkterna ökar såpass snabbt. Västsverige måste fortsätta att hävda sig i en internationell konkurrens. Vi behöver ligga i framkant när det gäller att förena miljöansvar med industriell utveckling. Visionen om ett ”Eight Million City” har aktualiserats som en vision för att lyfta området mellan Oslo och Köpenhamn. Västra Götaland och Halland har möjlighet att spela en stor roll i ett sådant arbete. Nyligen presenterade OECD en rapport om möjligheter för en utveckling i Western Scandinavia. Rapporten visar att Osloregionen har en välutbildad befolkning som exempelvis Västra Götaland och Halland kan ha nytta av om bara infrastrukturen byggs ut tillräckligt så att rörligheten ökar. Vi behöver påbörja ett samarbete i ett större sammanhang i hela Skandinavien, istället för att träta om de infrastrukturprojekt som redan är igång.

Kristina Jonäng (C), Regionråd Västra Götalandsregionen

Stefan Bengtsson, (C), Regionråd Region Halland

Läs mer:

Harald Lagerstedt om dubbelspår på Västkustbanan: Äntligen är det Varbergs tur!

Ny järnvägsstation gav Falkenberg ett lyft

Ola Johansson föreslår att riksdagen tar bort flaskhalsarna i Halland