Med gemensamma krafter vänder vi skutan

Håll i, håll ut och håll budget är ett mantra i dessa tider. Orden har återkommit under hösten då delårsbokslutet för Aneby kommun har behandlats. Det är precis det som gäller för att vi ska kunna vända skutan fullt ut i den riktning som vi behöver ha. Tuffa åtgärder har beslutats av kommunstyrelsen under de två senaste åren och nu börja vi se resultaten, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

Delårsbokslutet godkändes av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkände i kväll delårsbokslutet för Aneby kommun.

Delårsbokslutet redovisar den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti och prognosen på helåret landar på 3,2 miljoner kronor. Det är 5 miljoner lägre än budgeterat resultat på 8,2 miljoner kronor. Under de senaste åren har verksamheternas nettokostnader inte rymts inom tilldelad ram. Det är framför allt kostnader inom sociala avdelningen som har varit, och fortsatt är, den stora utmaningen. Verksamheterna överskrider i prognosen för i år sin budget med 25,9 miljoner kroner.

Vi befinner oss i en tid som bedöms väldigt osäker. Osäkerheten beror framför allt på Coronapandemin, vilken har fått stor påverkan på såväl kommunens verksamheter som ekonomin. Osäkerheten om pandemins utveckling är fortsatt stor och och de slutliga effekter kan vi ännu inte fullt ut se. För att motverka de negativa konsekvenserna av pandemin har staten, genom generella bidrag, förstärkt kommunens ekonomi med 13,6 miljoner kronor i år.

- Vi har påbörjat ett omfattande förändringsarbete för att nå en ekonomi i balans. Det är viktigt att organisationen ställer om på ett över tid hållbart sätt, så att det inte blir en ryckighet från år till år i verksamheterna, säger Gudrun Andersson (C), kommunstyrelsen.

Nu vänder vi skutan

Ett stort omställningsarbete med åtgärder motsvarande 23 miljoner kronor pågår efter beslut av kommunstyrelsen. För Centerpartiet och Alliansen i Aneby är det prioriterat att ha en välmående ekonomi som gör att vi kan klara av att leverera välfärdstjänster och samtidigt kunna möta framtida investeringsbehov. Vi ska se till att utrymme finns som gör att kommunen fortsatt kan leverera välfärdstjänster med hög kvalitet men till en kostnad som vi har råd med. Här behövs en småländsk finurlighet. I kommunens verksamheter ser vi nu att skutan har ändrat riktning, men ännu återstår en hel del arbete.

Ekonomi handlar lika mycket om intäkter som om kostnader. Därför fortsätter vi med det framgångsrika arbetet med att främja nyföretagande och företagsutveckling. Relationen mellan kommun och företagare är A och O. Näringslivsstrategin som vi tog fram 2019 är ett viktigt redskap i detta arbete.

- Varje månad genomför jag tillsammans med kommunledningen 2-4 företagsbesök. Dessa besök är otroligt värdefulla för att lära känna kommunens företagare och deras behov. Vi måste göra allt vi kan för att underlätta där det går. Vi vet ju att 4 av 5 jobb skapas i små företag, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

Innovativa och smarta arbetssätt

Coronapandemin har gett hela samhället en ordentlig skjuts i det omställningsarbete som både organisationen Aneby kommun och samhället i stort måste ta sig igenom. Vi måste se till att ta tillvara allt det goda som följer pandemin. Det handlar inte minst om arbetssätt, metoder och förhållningssätt. Omställningsarbetet i Aneby kommun påbörjades redan under 2019 och kommunstyrelsen kan nu se resultat, både i verksamheterna och i ekonomin. Kommunstyrelsen har tydligt uttalat behov av att stärka verksamheternas samverkan, både inom och utanför organisationen. I dag kan vi konstatera att vi har tagit stora kliv i rätt riktning. Ett fint exempel är samverkan mellan sociala avdelningen och barn- och utbildningsavdelningen som tillsammans utvecklar nya arbetssätt för att minska socialt och ekonomiskt utanförskap.

Med en god dialog och samspel mellan politik och tjänstepersoner som bygger på förtroende, kommer vi att se till att skutan seglar i rätt riktning igen!

Viktiga perspektiv för Centerpartiet i Aneby

  • Säkra att våra gemensamma resurser räcker till för välfärdsuppdraget gentemot våra invånare.
  • Utveckla samverkan mellan offentlig, privat och ideell/idéburen sektor.
  • Aneby kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare.