Vikten av för förebyggande arbete

Varför bör vi arbeta mer systematiskt och effektivt i det brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet och vad är egentligen brottförebyggande och trygghetsfrämjande arbete? Detta är frågor som kommunstyrelsen i Aneby i dag diskuterade med både engagemang och energi.

Brottsförebyggande arbete handlar i hög grad om långsiktiga och tidiga insatser. Det handlar om bra skolor och ett väl fungerande civilsamhälle, men också om tidiga insatser och ingripanden när det finns oro för ett barn eller en familj.

Under kommunstyrelsens budgetdagar idag diskuterades bland annat vikten av brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi var inbjuden att föra samtal utifrån metoder och kunskapsbaserade arbetssätt som leder till minskad brottslighet och ökad trygghet. Men för att lyckas krävs att vi jobbar både med insatser i det offentliga rummet likväl som sociala insatser riktade till enskilda individer.

Effektiv Samordning för Trygghet, EST, är en kunskapsbaserad och systematisk metod som har visat sig framgångsrik i många kommuner runt om i landet.

- Att kommunstyrelsen och kommunledningen i dag har kunnat ägna en hel eftermiddag till att diskutera förebyggande arbete tillsammans med professor Andershed är otroligt värdefullt. Med EST-metoden, som också bygger på samverkan, har vi goda chanser att både minska brottsligheten och stärka den upplevda tryggheten i vår kommun, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nyligen tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan Aneby kommun och Polisen. Löftet handlar om att öka den polisiära tillgängligheten och servicen samt att öka upptäckten av narkotikabruk, främst bland unga. Detta ska bland annat ske genom att implementera EST-metoden, likaså ska trygghetsvandringar genomföras i syfte att identifiera platser som kan upplevas som otrygga.

Ett brott som aldrig inträffar drabbar vare sig offer, samhälle eller gärningsman. Därför är det brottsförebyggande arbetet så viktigt.

- Du ska inte behöva vara rädd för att drabbas av brott hemma, när du går och handlar, går till skolan eller till jobbet eller när du lämnar barnen på förskolan, avslutar Beata Allen.