Välbehövlig budgetförstärkning 2022

Arkivbild, kommunfullmäktige Aneby kommun, februari 2020


I dag beslutar kommunfullmäktige om budget och flerårsplan för åren 2022-2024. Det är en budget med fokus på välfärdsuppdraget och en trygg och hälsosam kommun som möjliggör för hållbar tillväxt.

För Centerpartiet är det viktigt att prioritera välfärdens kärna. Alla barn ska nå godkända betyg och utvecklas i skolan för att nå sin fulla potential. Vi vill att livet på ålderns höst ska erbjuda möjligheter för en god hälsa och en aktiv fritid.

Utöver förstärkningar för lönerevision och indexuppräkningar kommer avdelningarna att få ramförstärkningar motsvarande 8,9 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor är tillfälliga förstärkningar för 2022. Klimat- och miljöarbetet är en prioriterad horisontell linje i alla verksamheter för att kommunen ska kunna uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030.

Tidiga upptäckter och insatser är oerhört viktigt för att våra barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Därför förstärks sociala avdelningens barn- och ungaverksamhet med 1,7 miljoner kronor. Sociala avdelningen förstärks med ytterligare 1,5 miljoner kronor för att möta det underskott som i dag finns inom avdelningen.

Gymnasiekostnaderna har under flera år redovisat ett underskott, därför förstärks nu gymnasiebudgeten med 2,3 miljoner kronor. För att undvika en ryckighet mellan olika år inom förskolan görs en tillfällig förstärkning av budgeten med 1 miljon kronor under 2022

Trygghetsarbetet är fortsatt i fokus, kommunen utvecklar det brottsförebyggande arbetet med nya arbetssätt och stärkt samverkan inom kommunens förvaltningar och tillsammans med polisen och civilsamhället. För att möta behovet av nya brandmän, förstärks räddningstjänstens budget vad gäller utbildningsinsatser.

Kommunen har i dag ett starkt företagsklimat och det ska vi fortsätta att vårda genom god dialog och förutsättningsskapande arbete. Det är en stor efterfrågan på bostadstomter och industrimark, därför förstärks budgeten med tillfälliga medel under 2022 för att ta fram nya detaljplaner.

Kommunen utvecklar och stärker möjligheter för ökad folkhälsa med rörelseinitiativ från tidig ålder, likaså sker satsningar på Hälsocenter. Vår kommun har också mycket att erbjuda av naturområden som utvecklas. Furulids friluftsområde utvecklas i samverkan med föreningslivet.

Fortsatta satsningar på demokratiutveckling kommer att göras. Från och med 2022 kommer kommunfullmäktiges sammanträden att direktsändas på webben.

Det är viktigt att verksamheterna håller i det förändringsarbete som är påbörjat för att nå en budget i balans. Vi ser att arbetet ger resultat och att vi har goda chanser att nå målet under 2022, kostnaderna minskar och nya arbetssätt utvecklas. Att fortsatt stärka kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare blir än viktigare kommande år. I budget finns fortsatta satsningar för metod- och kunskapsutveckling i kommunens verksamheter.

Vårt fokus är att prioritera välfärdens kärna, trygghet och tillväxt i kombination med klimat- och miljöarbete, det är så som vi bygger vår kommun stark.

Tillsammans skapar vi ett gott liv i en hållbar och växande kommun!

Budget 2022-2024 har arbetats fram av Alliansen i Aneby i samarbete med Socialdemokraterna.

Budgetförstärkningar

Kommunövergripande, 900 tkr, varav 500 tkr är tillfälligt för 2022
Kommunserviceavvdelningen, 200 tkr
Barn- och utbildningsavdelningen, förskola 1 mkr, tillfälligt 2022
Barn- och utbildningsavdelningen, gymnasiet 3,2 mkr
Sociala avdelningen, 3,2 mkr
Samhällsbyggnadsavdelningen, 300 tkr, varav 200 tkr är tillfälligt för 2022
Kommunfullmäktige, valkostnader 100 tkr