Ny strategisk plan för Aneby kommun

Paul Brinkmann KS-ledamot, Beata Allen kommunstyrelsens ordförande och Tobias Kreuzpointner KS-ledamot


Den nya strategiska planen för en hållbar utveckling 2024-2027 ligger nu för beslut. Arbetet med att forma den strategiska styrningen har pågått under våren och resultatet är en plan som på ett tydligt sätt för samman de viktigaste strategierna för Aneby kommuns utveckling.

Vid varje ny mandatperiod tas en strategisk plan för kommunen fram. Planen beskriver styrmodellen med övergripande mål och strategier för kommande fyra år. Styrmodellen bygger på fem perspektiv som alla utgår från visionen "Ett gott liv i en hållbar och växande kommun". Den strategiska planen är ett verktyg för att styra och leda de kommunala verksamheterna, men även kommunkoncernens stiftelser och bolag, i målbildens riktning.

En viktig förändring från tidigare strategisk plan är att planen nu inkluderar de nationella miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål på ett tydligt sätt. Styrmodellens fem perspektiv är

  • Attraktiv kommun
  • God ekonomi
  • Medskapande arbetsplats
  • Värdeskapande processer
  • Hållbart samhälle

- Varje gång vi tar fram strategiska styrdokument måste vi fundera över hur vi kan bli lite smartare i ledning och styrning. När vi skulle ta fram den strategiska planen ville vi sammanföra den med två andra styrande planer, nämligen kommunens miljömålsplan, energi- och klimatstrategi samt Agenda 2030-plan. Att ha för många styrande dokument som pekar i olika riktningar innebär en otydlig och svårhanterbar styrning, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

Den strategiska planen ersätter nu tidigare miljömålsplan och Agenda 2030-plan. Planen inkluderar även strategier för cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

- Cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster och biologisk mångfald är frågor som nu i hög takt tar sig upp på agendan, både globalt och nationellt. Det känns väldigt bra att även vi har fått med dessa delar i den strategiska styrningen av Aneby kommun, avslutar Allen.

Beslut fattas av kommunfullmäktige den 19 juni. Styrgruppen för den strategiska planen består av ledamöter från den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet samt representation från Moderaterna utifrån posten som oppositionsråd.