Kultur och fritid

För Haparandas bästa

Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsutbud leder till ett levande samhälle med många möjligheter för människor
att träffas, lära känna varandra och utveckla nya verksamheter tillsammans. Utan det starka
föreningslivet som skapar verksamheter för människor i alla åldrar tynar samhällen långsamt bort.
Därför är det viktigt att det finns goda möjligheter för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i alla
delar av kommunen för att hela kommunen ska leva och utvecklas. Att det finns lokaler som är
tillgängliga även på landsbygden är en viktig del för en levande landsbygd.
Det är dock inte möjligt att erbjuda all verksamhet överallt i kommunen. Att då kunna stötta
föräldrar och föreningar att antingen ta barnen till verksamhet eller verksamhet ut till barnen är
nödvändigt.
För att nyttja de lokaler som finns ute på landsbygden i form av skolornas idrottshallar mer, anser vi
att det bör finnas möjlighet att differentiera hyrorna mellan centralorten och landsbygden.
För ett levande föreningsliv behövs det aktiva ledare som kan delta och utveckla verksamheten.
Tyvärr har många föreningar idag svårt att rekrytera ledare. Därför vill vi satsa på att utveckla en
ledarskola för föreningslivet för att öka möjligheterna för föreningarna att rekrytera fler föräldrar att
fungera som ledare.

Centerpartiet i Haparandas förslag:
• investera i anläggningar som stimulerar till spontana aktiviteter
• i partnerskap mellan ideell och offentlig sektor utveckla aktiviteter på våra anläggningar för
en förbättrad folkhälsa – exempelvis äldregympa
• utveckla möjligheterna att erhålla resebidrag för föräldrar som skjutsar sina barn till och från
föreningsverksamhet.
• differentiera hyran på idrottslokaler mellan stad och landsbygd.
• höj ersättningarna till de anläggningar som driftas av föreningarna.
• rusta byalokalerna som är den främsta mötesplatsen på landsbygden.
• utveckla kulturområdet i Kukkolaforsen till ett världsarv och till ett viktigt besöksmål
• utveckla kulturskolans möjligheter att stimulera ungdomar att verka inom musik, sång och
dans.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.