Landsbygd

För Haparandas bästa

Landsbygd
God infrastruktur, vägnät och bredband för att möjliggöra för företag att etablera sig på
landsbygden. När mjölkbilen slutar gå, upphör också vägunderhållet samt arbetstillfällen som
livsmedelsproducenter skapar går förlorade.
Lantbruket och de gröna näringarna är en allt viktigare del i det svenska totalförsvaret. Insatser
måste göras för ett starkt lantbruk i kommunen. Kommunens roll är viktig för att lyfta frågan så att
nyetablering och generationsskiften möjliggörs. Det offentliga är en stor konsument av livsmedel, det
är därför viktigt att en så stor del som möjligt av råvarorna produceras lokalt. Vi behöver utveckla vår
upphandling av lokala och regionala råvaror till våra offentliga kök.
Ett ökat intresse av odling i samhället skapar möjligheter för såväl landsbygd som tätort. Genom att
erbjuda odlingsmöjligheter i kommunen och utveckla samverkan mellan kommun och landsbygdsbor
i projektform där odling blir ett lärande för att öka medvetandegrad och kunskap kring
livsmedelsproduktion.
Vi vill hitta samverkan mellan arbetsmarknadsprogram och landsbygdsföretag för att skapa fler
arbetstillfällen. Till exempel med odlingar där skörden sedan kan tas tillvara inom offentliga kök.
Även på landsbygden behövs olika former av omsorg. Flexibla omsorgsalternativ på landsbygden
underlättar för boende utanför tätorten. Såväl inom äldreomsorg som barnomsorg kan flexibla
lösningar av exempelvis sommarförskola underlätta för företagare på landsbygd och inom de gröna
näringarna.
Genom att genomföra årliga studiebesök hos våra företag inom jord, skog, ren och fiske för alla våra
barn och ungdomar ökar vi kunskapen om näringarna och ökar intresset att verka inom dem samma.
Därför är det även viktigt att vi öka studie och yrkesvälledningens kunskaper om de gröna näringarna
och olika yrken inom dessa.
Vi behöver öka kunskapen om vår bygd och kultur hos våra ungdomar och erbjuda årliga studiebesök
för elever till viktiga platser i vår kommun som bär på vår kultur och vår historia Saivaara
stenåldersby, Kukkolaforsen, Struwes meridianbåge och vår skärgård med nationalparken Sandskär.

Centerpartiet i Haparandas förslag
• Arbeta för att öka kunskapen om livsmedelsproduktionens betydelse
• Stimulera möjligheterna till att odla – erbjud odlingsmöjligheter på såväl landsbygd som i
tätort
• Utöka upphandlingen av lokala och regionala råvaror till kommunens kök
• Utveckla flexibla omsorgsalternativ på landsbygden för såväl gamla som unga – exempelvis
barnomsorg
• Färdigställ fiberutbyggnaden i HELA kommunen
• Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden
• Komplettera vägbelysningen i våra byar
• Bygg gång och cykelväg längs väg 99 upp till Övertorneå
• Synliggör älven längs efter väg 99 – röj bort sly och ris
• Möjliggör att bygga i strandnära lägen
• Tillgängliggör våra bad och fiskeplatser i byarna för personer med funktionsvariationer


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.