Skola

För Haparandas bästa

Skola
Skolan är en av det viktigaste grundstenarna i Haparandas framtid. Vår utbildning måste därför hålla
hög klass, från förskolan till gymnasiet.
Vi vill att skolan ska präglas av ett tydligt ledarskap som leder skolans verksamhet utifrån de
förutsättningar som finns på just den skolan. Varje skola är unik utifrån de barn och unga som finns
på skolan.
Skolan är våra barns arbetsplats. Det måste finnas en bra arbetsmiljö för våra barn. Trygghet och
arbetsro är nödvändigt för att man ska få bra studieresultat. Därför är det viktigt att rektor får vara
ledare på skolan och tillsammans med personal, elever och föräldrar sätta upp spelregler
som gäller på skolan. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och rätt förutsättningar för att klara
sin skolgång.
Det finns flera utmaningar i vårt utbildningssystem, såsom bristande kunskapsresultat, likvärdighet
och kvalitet. Vi ska ge alla elever möjligheten att klara grundskolan med godkända betyg, det ger
dem bättre förutsättningar att klara av gymnasieskolan.
För att klara vårt uppdrag måste vi skapa en flexibel och individorienterad skola, som möter varje
elev där hon eller han befinner sig.

Centerpartiet i Haparanda arbetar för:
• Tydliggör rektorsrollen som ledare för skolans verksamhet.
• Skolan är barnens arbetsplats där det ska finnas arbetsro och trygghet.
• Kontakten mellan skola och föräldrar måste utvecklas.
• Alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs ett.
• Tidiga insatser ska göras när man upptäcker problem eller saker
som inte passar den enskilda eleven.
• Utveckla samarbetet med arbetsgivare så att våra elever får en bild
av vad som behövs för att kunna jobba i ett visst yrke.
• Tidig studie och yrkesvägledning, SYV.
• Stötta de barn som vill studera vidare
• Öka inslaget av rörelse i skolan för att förbättra våra barn och ungdomars hälsa och
studieresultat.
• Upprusta våra skolgårdar så att det blir en trivsam och stimulerande
miljö på våra skolor.
• Satsa på att utveckla den kurativa och förebyggande kompetensen.
• Utveckla Språkskolan tillsammans med Torneå.
• Fler yrkesprogram på gymnasieskolan. Öka samarbetet med våra
grannkommuner för att bredda utbildningsmöjligheterna.
• Arbeta för fler högskoleutbildningar på distans.
• Arbeta för säkra skolvägar.
• Inom de nationella programmen ska körkort vara en del av utbildningen


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.