FRILUFTSLIV FÖR GOD FOLKHÄLSA

Låt oss ta vara på det ökade friluftsintresset i pandemins spår och satsa på att utveckla och tillgängliggöra friluftsområden för alla. Det gynnar både folkhälsan, klimatet, sysselsättningen och turismen. Det ökar också attraktionskraften för kommunen och regionen i både stad och på landsbygd.

Våra natur- och grönområden har sett en stor ökning av besökare under pandemin. Det är en trend som Centerpartiet vill arbeta för att behålla och stärka, eftersom det kan leda till en ökad omsorg om naturen, som i sin tur kan innebära ökat samhällsintresse och engagemang kring miljöfrågor.

Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan och skyddar mot psykisk ohälsa, stärker samhällsekonomin och leder till hållbar utveckling. Vi vet också att många i Örebro län lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på lika villkor.

Friluftsområden på landsbygden. I Örebro län finns i dag drygt 290 naturreservat och två nationalparker som ska skyddas långsiktigt då de innehar höga naturvärden. Utöver det har vi många så kallade biotopskyddsområden. De allra flesta friluftsområden kräver dock inga områdesskydd. De representerar länets fantastiska skiftande natur, från Ljusnarsberg i norr med djupa naturskogar och vida myrar kring Nittälvsdalen, till Askersund i söder med sötvattensskärgård i norra Vättern.

Vi kan konstatera att Örebro län ligger centralt i Sverige utifrån den demografiska och logistiska aspekten. Det kommer innebära en framtida utmaning att balansera besluten vid utbyggnad av infrastruktur som elkraftnät, bil- och järnväg men även el produktion från vind och sol. Centerpartiet vill noga väga miljö- och samhällsnyttan i förhållande till den tillväxt och expansion som kommer att krävas för utvecklingen. Vi ska helt enkelt säkerställa en hållbar tillväxt i regionen på lång sikt för allas bästa.

Gröna områden i staden. Idag vet vi att grönska och vatten i staden har en mycket stor betydelse för en hållbar stadsutveckling och bidrar med värden som är avgörande för människors hälsa, livskvalitet och städernas ekonomiska utveckling. Det bidrar till en trivsam och attraktiv stad. Vi vet att det möjliggör ett bättre klimat i stadsmiljö, främjar biologisk mångfald och kan hantera skyfall.

Samtidigt sker en förtätning av staden och grönområden i form av att parker och stadsnära naturområden riskerar att trängas undan. Detta sker på grund av behovet av exploatering i form av fler bostäder, kommersiella verksamheter etc. Centerpartiet ser utmaningen i att finna en balans i framtida miljöbedömningar och beslut kring detta.

I länet finns en mångfald av fina naturmiljöer och grönytor som vi ska fortsätta utveckla gemensamt med medborgarna. Samverkan ska bedrivas mellan statliga myndigheter, region, länsstyrelse och kommuner i länet, liksom det civila samhället. Vi har en lång fin tradition med många föreningar som har hög kompetens inom natur, miljö, friluftsliv och viltvård i länet. Vi ska också samverka med näringslivet, fastighetsägare, skogs- och lantbrukare för att nå bästa möjliga lösningar och samsyn. Vi ska ta vara på alla dessa goda krafter och utveckla vår fantastiska natur och miljö i samklang med hållbar tillväxt.

Frank Tholfsson, Centerpartiet

Miljökonsult, Kommun- och Regionkandidat för Kumla och Örebro län