Föredela försörjningsstöd jämställt

Centerpartiet vill att försörjningsstödet i Herrljunga kommun ska fördelas jämställt. Därför har vi lagt en motion där vi ville att Kommunfullmäktige ger Socialförvaltningen i uppdrag att inleda ett arbete för att i de fall de fall ett par erhåller försörjningsstöd, ska det ekonomiska stödet automatiskt delas lika mellan båda parterna.

I parrelationer är det ur ett jämställdhetsperspektiv viktigt att båda parterna ges möjlighet till ekonomisk självständighet. En av parterna kan i annat fall hamna i en beroendeställning gentemot den andra partnern. Centerpartiet föreslår att i de fall ett par erhåller försörjningsstöd ska det automatiskt delas lika mellan båda parterna. Ekonomiskt övertag är effektivt för dem som vill utöva makt över sin partner. Att betala ut jämställt försörjningsstöd är ett sätt att proaktivt arbeta för självständighet och på så vis minska riskerna att hamna i beroendeställning. Nyanlända är en av de målgrupper där mannen ofta ansvarar för familjens ekonomi. För att stärka nyanlända kvinnors position i samhället är det viktigt att de har tillgång till egen ekonomisk trygghet. Jämställda utbetalningar kommer stärka integrationen och etableringen i samhället.

Det finns starka samband mellan våldsutsatthet och ekonomisk utsatthet. Personer som under lång tid har mottagit ekonomiskt bistånd är en grupp som oftare än andra är utsatta för våld. De som drabbas av våld löper också en väsentligt större risk att behöva ekonomiskt bistånd.

Malmö stad, Båstad och Svedala är några kommuner som genom motioner i kommunfullmäktige nu fattat beslut om att införa jämställda utbetalningar av försörjningsstödet, och på nationell nivå finns det en stor politisk enighet kring att systemet som det är idag bör ses över.