• / Nyheter
  • / Debatt: Ett oenigt kommunfullmäktige fullföljde kommunkoncern

Debatt: Ett oenigt kommunfullmäktige fullföljde kommunkoncern

Trelleborgs kommun kommer att var en av de kommuner som kommer att använda koncernbidrag som ett sätt att skatteplanera.

Det är innebörden av kommunfullmäktiges majoritetsbeslut vid deras senaste möte (den 17 december). Sammanfattningsvis så för lönsamma dotterbolag i koncernen över vinstmedel till moderbolaget som sedan för över pengarna till det dotterbolag som gör förlust. Upplägget är i enlighet med skattelagstiftningen och förlorare är staten och vi skattebetalare.

Den stora frågan som försvinner bakom den kommunala skatteplaneringen är inflytandefrågan. Denna frågeställning är en demokratifråga som torde vara viktigare än kommunal skatteplanering. Tänk att samma dag som kommunfullmäktiges majoritet fullföljde beslutet om kommunkoncern så är det på dagen 100 år sedan alla fick full rösträtt i vårt land.

Den kommunala verksamheten är i dag decentraliserad och i en kommunkoncern blir den centraliserad. Frågan är om insynen i en kommunkoncern är en viktig fråga och hur underlaget redovisas till dem som skall fatta beslut.

Trelleborgshems styrelse lämnade (den 1 augusti 2017) ett remissvar på utredningen om kommunkoncern när frågan diskuterades för mer än ett år sedan. Det remissvar som Trelleborgshem lämnade är ännu inte besvarat och frågorna kvarstår. Sammanfattningsvis konstaterar Trelleborgshems styrelse enhälligt att utredningen inte utgör tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till frågan om koncernbildning.

Utredaren omtalar att vissa frågor utelämnats för att behandlas efter beslut om koncernbildning. Trelleborgshems styrelse menar att det är viktigt att beslut tas på rätt grunder och med stor säkerhet och trygghet om vad som fastställandet om koncernbildning innebär samt vad motivet är. Styrelsen konstaterar också att i ett antal frågor finns full möjlighet att uppnå det resultat som önskas utan en koncernbildning.

Det hade varit en fördel om utredningen tydligt analyserat och redogjort för de samlade ekonomiska fördelarna av en kommunkoncern. Utredningen ger inget besked om ägarens syn på bolagen och vilket värde dessa anses tillföra kommunen i dag. Inget beaktande har gjorts utifrån detta och en riskanalys vad koncernbildning medför för bolagen bör också tas fram innan beslut.

Utredning som kommunstyrelsen gav kommundirektören att utföra var en grundlig utredning, efter dagens utgångspunkter, där man fullt ut tittar på olika förutsättningar samt även tittar på möjligheter för alternativa organisationslösningar avseende de helägda bolagen. Uppdraget känns inte uppfyllt när man endast har utrett ett alternativ. Inom näringslivet hade man säkert gjort olika konsekvensanalyser innan man fattade beslut och kände sig säkra på beslutet.

De förtroendevalda i kommunfullmäktige har rätt att få ett bra underlag och de som röstade för fullföljande av kommunkoncern med det redovisade underlaget har tagit på sig ett stort ansvar.

I utredningen om kommunkoncern omtalas att ledningen för kommunkoncernen skulle var ”försumbara i ”sammanhanget”. I en av de kommuner som har kommunkoncern så har man tagit ut närmare tre miljoner i koncernledningsavgift av sina dotterbolag. I samma kommun som har kommunkoncern fick hela styrelsen i det kommunala bostadsbolaget lämna sina befattningar efter att de inte haft samma uppfattning som modern Rådhuset AB om att bli delägare i ett markområde.

Hyresgästföreningens har tillskrivit Trelleborgs kommun att de medel som hyresgästerna betalar in i form av hyror alltså skulle användas till annan kommunal verksamhet, vilket i praktiken innebär en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Pengarna i Trelleborgshem skall stanna i bostadsbolaget och komma hyresgästerna till del. Beslutet om kommunkoncern är fattat och i en demokratisk anda skulle det vara bra för alla parter om man lämnade monologen och inledde en dialog med sina dotterbolag och tar fram ett bra underlag för framtiden.

Tommy Bengtsson (C)