Reservation mot detaljplanen för fängelset

Vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden yrkade Mats Sjöslätt (C) på avslag på detaljplanen angående fängelset.
Då yrkandet föll inkom han därmed med följande reservation


Reservation

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-17
Ärende: 158
Detaljplan för del av Dalköpinge 2:1 ”Kriminalvårdsanstalt” DP 269 – PL-2020-51

Underlaget och kritiken är omfattande men svaret ifrån styret är grundt. Väldigt få nya tillägg är gjorda utan argumentationen är i princip oförändrad. Man tar i utlåtandet i sig inte tiden till att ordentligt bemöta de olika föreningarnas kritik utan fastnar i teknikaliteter och småaktighet. I utlåtandet till centerpartiet skriver man exempelvis ”Planförslaget utgörs idag av ca 45 hektar jordbruksmark. Område för kriminalvårdsanläggning upptar 40 hektar varav 17,5 hektar är detaljplanelagt för industri med tillhörande allmän plats. Det innebär att det är 22,5 hektar jordbruksmark som tas i anspråk och inte 50 hektar.”

Djupdyker man i detta utlåtande och packar upp innehållet så handlar det inte om annat än just småaktigheter och teknikaliteter. Sanningen är att de 17,5 hektaren som är detaljplanelagt för industri i dagsläget är brukningsbar jordbruksmark, om än detaljplanen planerar för annat. 22,5 hektar är i dagsläget endast planerad jordbruksmark som man behöver ta i anspråk.

Oaktat sifferbingot om, 17,5, 22,5 eller 40 hektar kvarstår faktumet att man tar i anspråk stora arealer högklassig åkermark. För vilken man inte har någon annan argumentation än att man anser fängelset viktigare än jordbruksmarken. Men istället för att ta skägget ur brevlådan hänfaller man åt teknikaliteterna. Centerpartiet kan under inga omständigheter se att kraven från miljöbalken är uppnådda för vilken vi argumenterar vidare om nedan.

Man skriver ”En kriminalvårdsanläggning utgör ett väsentligt samhällsintresse vilket utgör ett särskilt skäl att ta jordbruksmark i anspråk om inte annan mark har bedömts som lämpligare. En lokaliseringsutredning har bilagts till planhandlingarna”

Har man varit med i processen vet man problemet bakom detta utlåtande. Det är väldigt lätt att hänvisa till en lokaliseringsutredning men själv utfört. En utredning där styret helt satt upp karmarna och på egen hand vaskat fram enstaka alternativ. Men ramarna är allt för snäva. Vi kan inte bli hemmablinda när det gäller en regional och nationell angelägenhet som ett fängelse innebär men det är tyvärr det man gör. Lokaliseringsutredningen tar bara Trelleborg i hänsyn, inte övriga Skåne. Det är heller ingen fullvärdig utredning över hela Trelleborgs kommun utan innefattar endast ett fåtal platser, godtyckligt utvalda. Men orkar man bara lyfta perspektivet något kvarstår faktumet att behovet om kriminalvårdsanläggning kan tillgodoses på annat sätt än genom att ta den bästa jordbruksmarken i anspråk. Detta har av flera partier i kommunstyrelsen föreslagits: utökade utredningar för alternativa lokaliseringar. Något som dock har fallit för döva öron. Styret har bestämt sig och kör tondövt vidare på sitt enda alternativ. Detta är ytterst beklagligt.

Som vi lyfter i tidigare utlåtande är även den arkeologiska utredningen ytterst intressant för området. Vi väntar med spänning på utgrävningarna, vad dessa har att utvisa återstår att se men det visar på områdets attraktivitet. Redan på järnåldern och tidigare var platsen bebodd just på grund av dess attraktivitet och bördighet. Den arkeologiska utredningen säger följandeÅtgärdsförslag: Tre områden med fornlämningar – objekt 1, objekt 2 och objekt 3 – föreslås antingen skyddas och bevaras från exploatering eller bli föremål för arkeologisk förundersökning”. Samt ”Fornlämningsområdena Objekt 1–3 har avgränsats utifrån anläggningstäthet, anläggningstyp och topograf. Sammanlagt upptar de en yta av 21,5 hektar, det vill säga knappt 46 % av den 47 hektar stora utredningsytan.”

Den fortsatta arkeologiska utredningen under hösten och vintern kan därmed leda till att 46% av den planerade ytan kan föreslås att helt skyddas och bevaras. Osäkerheten för möjligheten för fortskridning enligt nuvarande tidsplan är därmed hög. Kostnaden kan bli väldigt stor och detta visar ytterligare på olämpligheten i projektet eller rent av omöjliggöra för att fortsätta planen om att exploatera platsen och därmed förstöra marken för alla framtida generationer.

Centerpartiet är en konstruktiv kraft och har föreslagit andra alternativ. Exempelvis skulle vi kunna utöka det nuvarande häktet i centrala Trelleborg för att hjälpa kriminalvården med bristen på häktesplatser samtidigt som själva fängelset skulle kunna placeras i andra delar av Skåne med lägre klassad mark med Kristianstad som det konkreta exemplet. För Trelleborg är inte en enslig ö i sammanhanget. Det som är bra för trelleborgaren är bra för skåningen men det som är bra för skåningen är också bra för trelleborgaren. Den här placeringen och den här detaljplanen är det inte. Centerpartiet motsätter sig å det skarpaste denna detaljplan och reserverar sig emot beslutet.


Mats Sjöslätt (C)