MAN SKA KUNNA LEVA, BO OCH VERKA I HELA KOMMUNEN!

Centerpartiet, för Trelleborgs kommuns bästa!

Trelleborg är en kommun i kraftig utbyggnad och utveckling. Det finns dock mycket kvar som kommunen kan göra för att förbättra förutsättningarna att leva, bo och verka i hela kommunen.

Centerpartiet vill:
• Kommunens relation till och med företagarna i kommunen måste stärkas
Kommunen ska ha som mål att öka i samtliga enkäter och mätetal gällande
bland annat bemötande, service och ansökningar.

• Aktivt arbete för att nå ett minskat antibiotikaanvändande.

• Arbeta för självförsörjningsgraden hos medborgarna ska öka, fler i
självförsörjning.