C: Nej till försäljning av kommunens vindkraft

KLIMAT & MILJÖ. På senaste kommunstyrelsesammanträdet togs beslutet att lämna ett indikativt bud på värmerörelsen i Strängnäs, vilket vi i Centerpartiet ställer oss bakom. Beslut togs även att, om ett förvärv blir aktuellt, avyttra kommunens vindkraftverk i Sollefteå, något vi däremot starkt motsätter oss.

– Med tanke på att vi och Strängnäs har ett gemensamt driftbolag vore det konstigt om vi inte bevakade försäljningen av värmerörelsen. Med det inte sagt att det blir ett förvärv, en värdering ska först göras och budet är på intet sätt förpliktigande. Däremot finns det ingen anledning att samtidig avyttra vindkraftverken. Att det ens ligger med på bordet är för att ett av partierna vill sälja av ideologiska skäl och det kan vi omöjligt ställa oss bakom när vi tycker precis tvärt emot, säger Arne Jonsson (C), kommunalråd.

Vindkraftverken i Sollefteå, som Eskilstuna kommun lät uppföra 2015, producerar idag ungefär hälften av vad den kommunala organisationen förbrukar, vilket gör att vi lever upp till målsättningen i den gällande klimatplanen*. En försäljning, även om motsvarande mängd förnybar energi upphandlas, skulle strida mot kommunens klimatmål och våra ambitioner om att vara en klimat- och miljökommun i framkant. Detta samtidigt som kommunen just nu arbetar för fullt med att ta fram en ny klimatplan, där vi måste spänna bågen ytterligare för att nå de nationella och internationella klimatmålen.

– Dessutom är det ekonomiskt oklokt att sälja vindkraften just nu. Vindkraftverken ger ett överskott, om än inte magnifikt, men en försäljning skulle sannolikt ge ett betydande underskott på grund av de låga elpriser som för närvarande råder. Att sälja anläggningstillgångar när värdet är lågt är inte god ekonomisk hushållning i vår värld, säger Mattias Stjernström (C), vice ordförande i Eskilstuna Energi och Miljö AB.

– Ett förvärv av kraftvärmeverket i Strängnäs, om det blir verklighet, kan så klart leda till stora möjligheter för kommunen när det gäller lokal elproduktion och därmed minskad sårbarhet genom så kallad ödrift, men det ligger långt fram i tiden. Vindkraftverken har vi här och nu och de levererar det de ska utan att belasta skattebetalarna. Vi har full respekt för övriga majoritetens åsikter i frågan och vi värnar givetvis det goda samarbetet, men vi kan omöjligt ställa oss bakom det här förslaget, säger Arne Jonsson (C).

* ”Vindkraft byggs ut och skall till senast 2020 uppgå till 24 MW eller motsvarande 50% av verksamheternas nuvarande elanvändning.” (Klimatplan för Eskilstuna, antagen av KF 2012-12-13)