Bra jordbruksmark måste bevaras

STADS- OCH LANDSBYGGNAD. Nyinflyttningar och företagsetableringar är bra för Eskilstuna, men vi måste vara aktsamma i hanteringen av våra marktillgångar. Brukningsvärd jordbruksmark bör i största möjlig mån bevaras.

– Logistikparkens expansion i Kjula är rimlig då den inte sker på bekostnad av att högkvalitativ åkermark försvinner, men golfbanans expansion eller att det planerade skolbygget i Balsta tar sex hektar åkermark är inte lika vettig hantering av våra marktillgångar. Expansionsplanerna för området Gunnarskäl är också oroväckande då det handlar om alldeles för bra jordbruksmark. Vi kommer att behöva ta en del mark när bangården växer ut ur staden, men inte mer än så. Kommunen äger dessutom onödigt mycket skog- och åkermark som vi gärna ser avyttras. Det finns mark som vi sitter på som vi aldrig kommer att kunna byta mot någonting. Åkermark bör ägas och brukas av lantbrukare som genomför nödvändiga markförbättringar, säger Anders Nordin, stads- och landsbyggnadspolitisk talesperson i Centerpartiet i Eskilstuna.

För att värna jordbruksmarken i kommunen vill vi i Centerpartiet i Eskilstuna att:

  • Exploatering av brukningsvärd åkermark i all väsentlighet undviks.
  • Exploatering vid Gunnarskäl bör hållas på en minimal nivå och endast i syfte att åstadkomma en effektiv bangård.
  • Kommunen bör avyttrar minst 1 000 hektar åkermark till lantbrukare. En inventering borde beställas och därefter tas förslag på lämpliga avyttringar fram.
  • Solcellsparker på åkermark är bättre än bostadsområden då åkermarken åter kan tas i produktion om det skulle behövas, i synnerhet om man inte pålar. Runt en solcellspark går det dessutom att odla eller ha betesdjur samtidigt.