Budget 2022: Skarpare klimatåtgärder och förstärkt krisberedskap

KLIMAT OCH MILJÖ. I majoritetens (S, C, M) budgetförslag för 2022 görs stora satsningar på klimatåtgärder. Även krisberedskapen växlas upp.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, det är det ingen tvekan om. Den klimatpolitik som förs idag är helt avgörande för vår möjlighet att nå klimatmålen. Det är viktigt att vi i Eskilstuna inför träffsäkra åtgärder som gör stor skillnad på vår klimatpåverkan. Centerpartiet har, som en del av majoriteten, drivit på för mer medel och skarpare åtgärder under 2022.

– I majoritetens budgetförslag finns flera viktiga klimatsatsningar som tar stora steg mot en klimatpositiv kommun till 2045 . Vårt fokus är att Eskilstuna ska vara ett föredöme som en grön, klimatsmart industristad, säger Arne Jonsson (C), klimat- och miljöpolitisk talesperson.

I budgetförslaget avsätts 4 miljoner kronor under 2022 och 10 miljoner kronor årligen 2023–2026 för klimatåtgärder. Syftet med de avsatta medlen är att möjliggöra klimatomställning och samtidigt minimera påverkan i våra olika verksamheter. Finansieringen ska ske genom att använda en del av de årliga intäkterna från exploatering av mark och försäljning.

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 håller just nu på att tas fram i samverkan med företag, organisationer och invånare. Parallellt växlas kommunkoncernens arbete med att minska sin klimatpåverkan upp. Förvaltningarna och bolagen fortsätter att arbeta systematiskt och långsiktigt med miljöfrågorna inom ordinarie verksamhet.

Eskilstunas krisberedskapsförmåga har satts på prov under pandemin. Lärdomarna måste tas tillvara och vi måste öva och planera inför nästa kris. Kritiska försörjningsaspekter ska identifieras och samordnade lösningar komma på plats.

– Parallellt med klimatåtgärderna så måste vi klimatanpassa vår kommun, med fokus på att stärka vår bränsle-, livsmedels- och vattenförsörjning samt planera för att undvika t ex vattenskador vid skyfall. Även vår beredskap för andra typer av kriser, som pandemier och cyberattacker måste växlas upp, säger Arne Jonsson.

Några av majoritetens förslag:

Förnybar energi

 • Fler laddplatser för elbilar på lämpliga platser i kommunen. Även ta fram en strategi för snabbladdning vid hubbar och bostäder.
 • Öka produktionen och användningen av lokal biogas.
 • Mer småskalig produktion av förnyelsebar energi och försäljning av överskottsel.

Elförsörjning

 • Öka effekttillgången genom lokal elproduktion, energieffektivisering och projekt för att optimera effektuttaget. Även driva på för nyinvesteringar i elnäten utanför kommunen.

Grönt näringsliv

 • Möta lokala företags och möjliga etablerares efterfrågan på förutsättningar som minskar deras klimatavtryck genom bl a ett hållbarhetserbjudande.
 • Utreda större solcellspark i samverkan med det lokala näringslivet.

Livsmedelsproduktion

 • Öka andelen närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter. Närproducerat ska ses som norm.
 • Livsmedel som används i kommunens verksamheter och kök ska vara producerade på ett sätt som uppfyller kraven i svensk lagstiftning. Särskilt fokus ska riktas på antibiotikaanvändning.

Krisberedskap

 • Stärka kommunens och Region Sörmlands krisberedskap med avseende på el, vatten och annan infrastruktur.
 • Under 2022 ska samtliga delar i kommunkoncernens krisorganisation planera och öva enligt de gemensamma metoder som tagits fram efter pandemin.
 • Identifiera och samordna lösningar för kritiska försörjningsaspekter, t ex livsmedel och reservkraft.
 • Utveckla kriskommunikationen genom en ny kriskommunikationsplan.
 • Stärka det utåtriktade krisberedskapsarbetet genom t ex kommunikativa insatser för att öka kommuninvånarnas förmåga att hantera en kris.
 • Stärka samverkan med regionen, civilsamhälle och andra organisationer.

Återvinning

 • En ny avfallsplan ska antas i slutet av året där målsättningen är att mindre hushållsavfall ska gå till förbränning, återanvändningen och cirkulära lösningar ska öka.
 • Utveckla ReTuna vidare och öka lönsamheten.
 • Införa färgsortering i resterande kommunala verksamhetslokaler.
 • Utöka antalet fraktioner i sopinsamlingen och se hur flerbostadshus i större omfattning kan få tillgång till färgsortering.

Vatten och avlopp

 • Bygga ut verksamhetsområden för vatten och avlopp.
 • Fortsätta revideringen av Eskilstunas vattenplan med målet att antas i slutet av 2022.
 • Växla upp arbetet med klimatanpassning av den byggda miljön, med fokus på planering för att undvika skador från översvämning vid skyfall.
 • Öka insatserna för att nå en bra vattenkvalitet i kommunen.
 • Förbättra dagvattenhanteringen via fler dagvattendammar i samband med attraktiva miljöer för rekreation.
 • Ta fram ett konkret förslag till lösning på frågan om reservvatten.

Skog

 • Bevara och bruka skogar och åkermark för att långsiktigt ha en trygg livsmedels- och energiförsörjning.