Budget 2022: Attraktivare stad och landsbygd och mer hållbart resande

STADS- OCH LANDSBYGGNAD. I majoritetens (S, C och M) budgetförslag för 2022 är fokus på prisvärd hållbara bostäder, ett effektivt och hållbart transportsystem samt ett ordentligt bredbandslyft på landsbygden.

Eskilstuna växer och behovet av såväl bostäder som kommunala verksamhetslokaler, mark för näringslivsutveckling och samhällsservice ökar. Den nya översiktsplanen för Eskilstuna möjliggör utveckling av mark för 15 000 nya bostäder och 18 000 nya arbetstillfällen.

Målen för den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för både ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar användning av mark- och vattenområden i kommunen. Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska uppfatta kommunen som tilltalande för boende, arbete, studier, etablering och besök.

– Hela Eskilstuna måste leva, därför är ett bredbandslyft på landsbygden och ytterligare anslag för belysning på landsbygden också viktiga detaljer i budgetförslaget, säger Anders Nordin (C), stads- och landsbyggnadspolitisk talesperson.

Trafiksystemet ska byggas för att underlätta vardagen för alla som bor och verkar i kommunen. Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad, oavsett om du väljer bilen, bussen, cykeln eller att gå.

Några av majoritetens förslag:

Byggnation

 • Bostadsbyggandet ska fortsätta på en nivå som efterfrågas och fokus är prisvärda bostäder som fler har råd att bo i.
 • Det är fortsatt stort fokus på att få fram detaljplaner för att klara utbyggnadsbehoven för bostäder, näringslivslokaler och samhällsservice.
 • Planer med blandad bebyggelse som också möter den ökande efterfrågan på småhus och radhus ska prioriteras högre.
 • För Kommunfastigheter ska byggande i trä alltid vara förstahandsalternativet, både för lokaler och bostäder.
 • Konsekvenser av covid-19 ska analyseras med syfte att dra lärdom hur förändrade livsmönster påverkar behov och utvecklingsinriktning av samhällsplaneringen.
 • Beslutade detaljplaner ska genomföras, exempelvis Årby Norra som kommer att ge cirka 500 bostäder och mobilitetshus.

Infrastruktur

 • Målet för den nya trafik- och mobilitetsplanen som kommer ut på samråd under året är att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem, med god tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, service och fritidsaktiviteter för såväl nyttotrafiken som resor med bil, buss, cykel och gång.
 • I budgeten reserveras anslag för aktörer på landsbygden som kan söka finansiering för att underhålla, investera och driva befintlig belysning på landsbygden.

Cykel

 • En satsning på cykelinfrastrukturen i centrum ska göras.

Kollektivtrafik

 • I arbetet med att modernisera resecentrum ska området där bussarna idag angör utredas till förmån för bättre lösningar.
 • En ny väderskyddad busshållplats ska anläggas årligen utanför tätort.

Bredband

 • Landsbygden får ett bredbandslyft på 30 miljoner som finansieras via markförsäljningar.

Parkering

 • Fler gatuparkeringar ska byggas i stadskärnan.
 • Parkeringar som försvinner ska i största möjliga mån ersättas.
 • Nya parkeringsgarage i strategiska lägen ska byggas för att avlasta stadskärnan från trafik.

Etableringar

 • Kommunkoncernen kraftsamlar med ny mark som möjliggör etableringar i kommunen.