Budget 2022: Ökad trygghet och mer stöd till unga och äldre

VÅRD, HÄLSA OCH TRYGGHET. I majoritetens (S, C och M) förslag till budget och årsplan för 2022 avsättas stora medel för ökad trygghet, både vad gäller minskad kriminalitet och ökat stöd till äldre samt unga och deras familjer. Även kulturen och fritiden stärks.

Det förebyggande arbetet i stadsdelarna utgår från mötesplatserna som ska fortsätta att utvecklas under 2022 tillsammans med dem som bor och verkar i området samt i samverkan med föreningar, studieförbund och ideella organisationer. Det finns även ett flertal mötesplatser riktade till seniorer samt personer med funktionshinder som ska utvecklas.

Skillnader i livsvillkor och utanförskap ska minska genom att alla samhällets aktörer ökar sin närvaro och verkar för ökad trygghet i våra stadsdelar. Kommunens samarbete med polisen har en central roll.

– Vi vill se fler synliga och närvarande områdespoliser, men framför allt ser vi det som positivt att det förebyggande arbetet, i synnerhet att föräldrar får utökat stöd redan innan det barkar iväg åt fel håll för deras barn, stärks, säger Malin Kruhsberg (C), vård-, hälso- och trygghetspolitiskt talesperson.

Kommunens hållning ska vara ett samhälle som är lika hårt och principfast mot brottsligheten som brottslighetens orsaker. Arbetet sker i samverkan med polis och övriga myndigheter.

– Missbruket äter sig långt in i samhället och konsumtionen göder kriminaliteten. Det är viktigt att se på brottsligheten och otrygghet från alla vinklar, säger Malin.

Digitala och tekniska lösningar ska möjliggöra att äldre kan bo hemma längre och själv styra över sin vardag. Boendeformer som stärker gemenskap och samutnyttjande av gemensamma resurser, exempelvis trygghetsboenden, ska prioriteras.

– Tryggheten bland äldre måste definitivt öka. Ingen ska behöva vara rädd för att möta ålderdomen i Eskilstuna, säger Leena Kumpula (C), även hon vård-, hälso- och trygghetspolitiskt talesperson.

Tillgång till kultur och bildning, fritidsverksamhet, idrott, motion och friluftsliv är viktigt för att vara en attraktiv plats att leva och utvecklas på. Evenemang och möten stärker Eskilstuna som plats samtidigt som det skapar jobb inom turism och besöksnäring. Även kulturen måste ta mer plats i vår kommun.

– Genom bland annat delaktighet och en känsla av sammanhang och meningsfullhet ökar även tryggheten. Just där kan kultur- och fritidslivet spela en avgörande och viktig roll, men då måste det var tillgängligt och välkomnande för alla, säger Leena.

Några av majoritetens förslag:

Digitalisering

 • En ny servicewebb som skapar möjligheter för en sömlös upplevelse mellan webb, e-tjänster och kontaktvägar.
 • Parallellt pågår arbete med att skapa grundläggande förutsättningar för digitalisering och höja organisationens digitala mognad, exempelvis inom kommungemensam digital identifikation.

Äldreomsorg

 • Äldreomsorgen får ytterligare 30 miljoner kronor för bland annat arbetet med verksamhetsutveckling, fast omsorgskontakt i hemtjänsten, sänka sjukfrånvaron och inköp av skyddsmaterial.
 • Kommunen fortsätter att tillsammans med regionen driva ett gemensamt utvecklingsarbete inom ramen för Nära vård, med en utökning på landsbygden.
 • Kommunen ska öka sitt engagemang och inflytande över Region Sörmlands utveckling och samtidigt driva på för att öka dess närvaro och engagemang i Eskilstuna.
 • Hemtjänsten ska utvecklas så att äldre inte ska behöva träffa olika personal i alltför hög omfattning.
 • Fler äldreboenden och trygghetsboenden, i synnerhet på landsbygden, ska byggas.

Elevhälsa

 • Utveckling av elevhälsoteam med psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer samt övriga kompetenser som socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare som finns i våra verksamheter.

Jämställdhet

 • Anställda i Eskilstuna kommun ska arbeta och utbildas för att målen i Eskilstuna kommuns Plan för jämställdhet 2018–2024 nås.

Kultur och fritid

 • Satsningar på föreningslivet sker med motsvarande 1,7 miljoner kronor i föreningsstöd.
 • Utvecklingen av fritids- och idrottsområdena Ekängen, Sundbyholm, Vilsta och Gröndal är fortsatt prioriterat.
 • En modell för att öka antalet aktiva i föreningslivet och sänka trösklar samt öka kontaktytorna, exempelvis via skolan, ska utarbetas i samverkan med hela föreningslivet.
 • Tillsammans med idrotten och näringslivet ska en inventering göras och en långsiktig bild och strategi tas fram för anläggningar för inomhusidrott och fullstora hallar.
 • Det pågående arbetet med kulturkliv ska fortsätta. Kraft ska läggas för en återstart efter coronapandemin.

Trygghet

 • Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna.
 • Satsningen Trygga unga fortsätter.
 • SSPF-team inrättas på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. 
 • Ett paket för ökad trygghet i stadskärnan och ytterligare stadsdelar ska tas fram tillsammans med näringslivet.
 • Det fortsatta arbetet med att utveckla mötesplatserna Årby och Fröslunda är prioriterat.
 • Ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.
 • Ökad närvaro av vuxna i ungdomarnas vardag.
 • Ökad förmåga att stötta enskilda individers möjlighet att ändra sitt liv för att komma bort från kriminalitet.

Brott

 • Det systematiska brottsförebyggande arbetet fortsätter tillsammans med polisen och andra aktörer utifrån samverkansöverenskommelsen.
 • Det drogförebyggande arbetet med att stödja framför allt skolpersonal i frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) fortsätter.
 • Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersförtryck ska mötas med nolltolerans, utbildning och rättsliga åtgärder.
 • Medborgare, inte minst unga, ska via olika insatser uppmuntras att vittna vid rättegångar.

Stöd

 • En särskild satsning sker med 5 miljoner kronor avsedd för skyddat boende till personer utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld samt till personer som vill lämna en kriminell livsstil.
 • Individ- och familjeomsorgen förstärks med 45 miljoner kronor

Psykisk ohälsa

 • Under 2022 kommer fokus vara att utveckla tidiga och förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män i alla åldrar i samarbete med bland annat Region Sörmland och Mälardalens universitet.
 • Vi ska satsa ytterligare resurser på förebyggande arbete för att stärka den psykiska hälsan och motverka ensamhet bland äldre genom fler matlag, träffpunkter och andra insatser för att ge våra äldre ett rikt och värdigt liv.

Funktionsnedsättningar

 • Verka för att det finns olika boendeformer som är anpassade för olika funktionsnedsättningar.
 • Personer som lever med funktionsnedsättning och har behov av stödinsatser för att klara sin vardag, ska känna sig trygg med det stöd, vård och omsorg som ges.