Trygghet i fokus i majoritetens budgetsatsningar för 2023

Idag presenterade vi tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna majoritetens budgetssatsningar för 2023.

På grund av det mycket osäkra världslägets påverkan på ekonomin kommer merparten av arbetet med budgeten för 2023 att förskjutas mot hösten och tas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Idag la vi i majoriteten dock fram elva inriktningspunkter med budgetsatsningar för 2023, samt förslag till preliminär investeringsbudget för åren 2023–2027. Även inriktningspunkterna och investeringsbudgeten präglas av den osäkerhet som råder i omvärlden, men också de utmaningar vi just nu har i Sverige och Eskilstuna.

– Vi är i en osäker och turbulent tid med ett tufft ekonomiskt läge där vi tvingas spana hårt var vi måste göra saker och var vi kan vänta. Antalet skolelever har inte ökat som förväntat så därför lägger vi en del investeringar på skolanläggningar på vänt, däribland Balsta, men det är inte samma sak som att vi inte satsar på skolan. Vi vill bland annat öka takten i arbetet med att göra utbildningen likvärdig förbättra kunskapsresultaten, främja närvaro och skapa trygghet på våra skolor, säger Arne Jonsson (C), kommunalråd.

Stora satsningar görs även på barn och ungdomars trygghet. Bland annat ska satsningen Trygga Unga fortsätta, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet stärkas och vårdnadshavare som inte klarar sitt föräldraansvar ska få stöd och hjälp i tidigt skede.

Budgetsatsningar 2023

Ett attraktivt Eskilstuna

 • Utveckling av stadskärnor
 • Kongress- och kulturhus
 • Samarbetet med universitetet
 • Utvecklas som studentstad
 • Återkommande evenemang
 • Idrotts- och föreningsliv med mångfald och bredd
 • Tillgänglig stad, ökat hållbart resande och god framkomlighet för alla trafikslag

Ett starkt lokalt näringsliv ger fler i jobb

 • Bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag
 • Stärka näringslivsklimatet och attrahera etableringar
 • Säkra företagens behov av mark och energi
 • Bättre förutsättningar för lokala företag att lämna anbud
 • Rusta Eskilstunaborna och efterfrågad kompetens flyttar till Eskilstuna
 • Utbildningar utifrån näringslivets behov
 • Samarbete universitet och näringsliv

Trygghet för alla

 • Alla ska känna sig trygga i Eskilstuna – målet inga utsatta områden
 • Kraftsamling och samverkan
 • Offentlig närvaro och förebyggande arbete i prioriterade stadsdelar och områden
 • Trygga unga – motverka att unga hamnar i kriminalitet och missbruk
 • Föräldraansvaret
 • Ansvarsfullt mottagande av nyanlända

Beredskap för oväntade händelser

 • Säkra försörjningsaspekter som reservkraft, livsmedel och andra försörjningskritiska resurser för att stärka krisberedskapen
 • Alla invånare har eget personligt ansvar
 • Stärka vår roll i totalförsvaret
 • Genomföra större övningar tillsammans med andra myndigheter

Motverka välfärdsbrott

 • Verksamheter utsätts för brottslighet som riskerar bli systemhotande
 • Arbetet mot välfärdsbrott måste utvecklas
 • Samlat grepp och samordna arbetet med kraftfulla åtgärder
 • Samverkan med andra myndigheter

Likvärdig skola ger förbättrade kunskapsresultat

 • Skolan ska vara en trygg och säker plats
 • Likvärdig utbildning i förskola, skola och vuxenutbildning
 • Främja närvaro
 • Undervisningen har påverkats under pandemin, fortsatta åtgärder för att minska risken för kunskapstapp
 • Översyn av resursfördelning slutförs för att säkerställa grundläggande behov

Stöd och omsorg för ett självständigt liv

 • Utveckla metoder med målet att minska kriminalitet och otrygghet
 • Tidiga insatser barn och deras vårdnadshavare
 • Samarbete socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och polis
 • Framtidens vård och omsorg formas – stärka individens självständighet och hälsa
 • Samarbetet med regionen – mer tillgänglig och närmare vård
 • Möjligheter för ett aktivt liv upp i åldrarna
 • Kompetensutveckling medarbetare – möta äldres behov, kunskaper i svenska

Minskad klimatpåverkan

 • Fortsätta vara framgångsrik i miljö- och klimatfrågan
 • Skapa förutsättningar för att leva klimatsmart
 • Attrahera människor, idéer, företag och kapital
 • Kommunkoncernen ska minska sin klimatpåverkan genom hållbara transporter, energieffektiviseringar, bygga klimatsmart och konsumera medvetet

Stöd med fokus på kärnverksamheten

 • Effektiv administration
 • Standardisera arbetssätt och ta tillvara digitaliseringens möjligheter
 • Kvalitets- och verksamhetsutveckling – utgå från invånares, brukares och kunders behov och säkerställa en hög kvalitet av välfärdstjänster genom att stärka vår förbättringskultur

Hållbart arbetsliv

 • Attraktiv arbetsgivare – konkurrera om värdefull kompetens
 • Leda i förändring – tillitsfullt och närvarande ledarskap
 • Aktivt medarbetarskap – uppdraget, bidra till utvecklingen och att målen nås
 • Kompetensförsörjning – behålla och attrahera genom kompetensutveckling, kompetensväxling och livslångt lärande

Ekonomiskt ansvarstagande

 • Skattebetalarnas pengar – god hushållning och effektiv användning
 • Långsiktigt hållbart – ekonomi i balans
 • Osäkert omvärldsläge – beredskap för stigande räntor och ökande inflation
 • Återhållsamhet med fokus på kärnuppdraget
 • Stora behov av investeringar att prioritera
 • Ekonomistyrning – förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser, öka affärsmässigheten

Ta del av hela budgetsatsningen här