Vi måste ge alla elever förutsättningar att lyckas

SKOLA. Skoldebatten har varit allt annat än nyanserad under de senaste åren. Stora svarta rubriker om ”en skola i kris”, och ”ett förfall”. Samtidigt som debatten pågår går varje dag lärare och rektorer med stor kompetens och ett starkt engagemang till sitt jobb, med uppdrag att göra skillnad för eleverna i klassrummet. Så låt oss inte glömma att i den svenska skolan får många barn och unga en bra skolgång i dag.

Men det betyder inte att skolan inte kan bli bättre. Vi måste säkra att fler elever klarar och mår bra på samtliga våra skolor i kommunen. För att varje elev ska få förutsättningar att lyckas behöver vi förstärka det som vi av forskning och beprövad erfarenhet vet fungerar. Det är mycket angeläget att sätta in tidiga insatser vid misstanke om svårigheter och både undervisningen och skolmiljön måste utgå mer från elevernas behov och förutsättningar. Grunden för barns och ungas möjlighet att göra en resa i livet och uppnå sina livsdrömmar läggs i en skola som möter varje elev utifrån dennes villkor.

Så vill vi reformera skolan:

  1. Minska administrationen.Lärarnas arbetsbelastning behöver minska så att tid finns för planering, efterarbete och extra stöd till behövande elever. Onödig administration som inte leder till en kunskapshöjning hos eleverna måste bort och skolans administrativa system förbättras.
  2. Bygg trygga platser. Vid renoveringar eller nybyggnation av skolor bör trygghet, studiero och stressreducering alltid vara i fokus. Skolbyggnaderna och inredningen behöver bättre anpassas efter eleverna och deras olika behov, genom till exempel reglerbar belysning och avskilda ytor för återhämtning och studiero. Oxelöskola i Oxelösund är ett bra exempel på en nybyggd F9-skola med ett bra pedagogiskt tänk i byggnationen som gett goda effekter i ökad närvaro och bättre lärande.
  3. Säkerställ särskilt stöd till behövande elever.Skolan måste ha resurser och metoder för att hitta och lösa svårigheter innan de blir problem. Barn som inte når upp till kunskapsmålen, inte mår fysiskt eller psykiskt bra, har otrygga uppväxtvillkor eller bryter mot normer, regler eller lagar behöver uppmärksammas och få stöd så tidigt som möjligt för att bryta en negativ utveckling, till exempel genom särskilda undervisningsgrupper.
  4. Satsa på elevhälsan.Både den fysiska och psykiska ohälsan bland våra unga har ökat de senaste åren. Det är viktigt att skolan arbetar förebyggande för att motverka såväl fysisk som psykisk ohälsa bland elever, till exempel genom systematiska hälsoundersökningar och utökat samarbete med kommunens idrottsföreningar. Ska elevhälsan stärkas är det avgörande att det finns tillräckligt med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer på varje skola.
  5. Stärk samverkan. Skolan kan inte ta ansvar för allt. God samverkan mellan hem, skola, hälso- och sjukvård (inte minst BUP), socialtjänst och polis är helt avgörande för att våra elever ska kunna klara och må bra i skolan.

Utöver detta vill vi i Centerpartiet även utveckla det fria skolvalet, för att skolan fullt ut ska kunna ge alla elever möjlighet att lyckas. Det fria skolvalet har ökat utbudet, stärkt kvaliteten och gjort att fler kan välja skola oberoende av vad deras föräldrar tjänar eller har för utbildningsbakgrund.

Vi vill även att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Att de nationella proven digitaliseras och automaträttas av fristående examinatorer samt att Skolinspektionen granskar de skolor där betygen skiljer mot de nationella proven, skulle göra att likvärdigheten förbättras och att betygen på ett bättre sätt speglar skolornas kvalitet.

Förskola och skola är inte vilken verksamhet som helst. Vi ska ställa synnerligen höga och tydliga krav på alla skolhuvudmän. Våra gemensamma skattepengar ska gå till seriösa och långsiktiga aktörer som bedriver utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Vi kommer aldrig tolerera någon form av undermålighet i välfärden.

Fredrik Anderson (C), ledamot i Grundskolenämnden och toppkandidat i kommunvalet
Jonas Franzon (C), toppkandidat i kommunvalet med fokus på utbildningsfrågor
Malin Kruhsberg (C), toppkandidat i kommunvalet med fokus på frågor som rör barn och unga

Läs debattartikeln på ekuriren.se