Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun att driva företag i

FÖRETAGANDE. Sverige och svenskt näringsliv har en stark position i den nya digitaliserade ekonomin, en position som måste vårdas och utvecklas. Det finns dock utmaningar.

Knappt en tredjedel av alla nya företag i Sverige 2020 startades av kvinnor, en procent av allt riskkapital går till kvinnor och drygt 26 procent av landets företagare är kvinnor. Det är ett rejält underbetyg för Sverige.

Vi har även många utrikesfödda som vill starta och driva företag men som tyvärr inte tar del av det stöd som finns i samma utsträckning som andra företagare. Här finns kompetens och affärsidéer som vi behöver bli bättre på att ta till vara.

Vi i Centerpartiet vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd i Sverige. Och vi vill att alla ska ha samma förutsättningar att skapa sin egen framtid, förverkliga sina drömmar, försörja sig själv och genom sitt företagande även ge andra möjlighet till egen försörjning.

För att fler företag ska kunna startas i Sverige vill vi att tillgången till kapital stärks, genom ett effektivare statligt riskkapital och förstärkt investeraravdrag. I dag går en oerhört liten del av riskkapitalet till kvinnor och utrikesfödda. Därför vill vi även att det statliga riskkapitalet effektiviseras så att det i högre utsträckning främjar jämställdhet, grön omställning och tillväxt i hela landet.

Lokalt behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Vi vill till exempel att tidsprocesserna för tillsyn och tillstånd kortas och att det blir enklare för mindre och lokala företag att lämna anbud. Arbetet med att främja kvinnors företagande och öka möjligheterna för kvinnor att nå höga positioner i näringslivet måste stärkas, liksom stödet till utrikesfödda som vill starta eget.

I Eskilstuna är andelen av den vuxna befolkningen som uppbär försörjningsstöd den fjärde högsta i Sverige och mer än dubbla rikssnittet. Samtidigt har vi mycket lågt företagande och nyföretagande jämfört med riket. Detta måste vi jämna ut.

Många utrikesfödda lever på försörjningsstöd i kommunen och stora insatser görs för att underlätta anställningar. Men vi måste bli lika bra på att informera, utbilda och stötta den som istället vill starta och driva företag. Idag finns det en relativt cementerad inställning att det är SFI och därefter arbete som är vägen man som nyanländ ska ta. Jämför vi med många andra länder så ser det inte alls ut så. Om vi låter dessa människor gå arbetslösa och vänta på jobb istället för att bidra till både sin egen och på sikt kanske även andras försörjning så går en enorm resurs och potential förlorad. Att få personer från försörjningsstöd ut i egen försörjning bör alltid vara högsta prioritet, men vi måste våga utmana våra idéer om vägen dit.

För det är det som är det fina med ett sunt och jämställt företagsklimat. Om alla känner sig lika välkomna, blir stöttade i samma utsträckning och inte hindras av förlegade strukturella och/eller patriarkala åsikter och traditioner så kan företag startas och växa i en helt annan utsträckning än vad som är fallet idag. Vi måste slå ner de hinder som fortfarande finns för ett mer jämställt företagande.

Ju fler kvinnor, unga och utrikesfödda som startar och driver företag desto fler steg tar vi mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi får också fler i arbete.

Utgångspunkten är enkel: För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Därför vill vi att Eskilstuna ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i – oavsett vem du är och varifrån du kommer!

Fredrik Anderson (C) och Mia Forslöf (C), toppkandidater i kommunvalet i Eskilstuna 11 september

Läs debattartikeln på ekuriren.se