Det som kan odlas här bör inte fraktas hit

LIVSMEDELSPRODUKTION. Mat som kan produceras i vårt närområde ska inte fraktas hit från andra sidan jorden. Det pågående kriget i Ukraina har satt livsmedelsförsörjningen i blixtbelysning, och inom kommunens verksamheter flaggar man nu för att det efter de kraftiga prisökningarna på livsmedel kan komma en situation där vi får brist på vissa varor. Detta gör att Centerpartiets sedan tidigare uttalade mål, att kommunen ska öka sina inköp av lokalt producerade livsmedel, blir allt angelägnare.

En hel del har gjorts, redan idag söker man i möjligaste mån handla lokalt, och i det arbetet har vi haft stor nytta av OLC (Omlastningscentralen). Vi har under mandatperioden skapat en definition av vad vi menar med närproducerat. På så vis får vi möjlighet att på ett tydligt sätt mäta den ökning av lokala livsmedel som vi hela tiden strävar efter. Mer kan dock göras. Ett progressivt sätt att säkra kommuninnevånarnas framtida behov av mat vore att få till stånd ett konkret samarbete mellan kommunen och lokala livsmedelsproducenter. Långa avtal där företagaren vet volymer och priser, och därigenom kan satsa på en mer specialiserad produktion. Vi bor i en bygd där förutsättningarna är goda för att producera både potatis, rotfrukter och grönsaker – om marknaden finns.

För lokal mat är smart på så många sätt: Utöver minskade transporter och miljöbelastning, bättre råvaror och ökad krisberedskap får vi dessutom ett gynnsammare småföretagarklimat. Diversifierade lantbruk och nya verksamheter som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter i vår kommun.

Det är också viktigt att synen på vår oersättliga resurs, åkermarken, förändras. Vår stad är till stora delar byggd på god åkermark, under en tid då vi hade en överproduktion av livsmedel i det här landet. Så är det inte längre. Exploatering på god åkermark måste i fortsättningen undvikas till varje pris! Endast där alternativ saknas och viktiga samhällsintressen föreligger kan detta bli aktuellt. Kunskapen måste också öka kring vad som är god mark, denna kunskap som våra lantbrukare har som en självklarhet, besitter inte kommunens tjänstemän.

Under mandatperioden 2022-2026 vill vi i Centerpartiet i Eskilstuna:

 • att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark i all väsentlighet undviks
 • att kommunen avyttrar minst 1 000 hektar åkermark till lantbrukare som är bättre lämpade att genomföra nödvändiga markförbättringar
 • att exploatering av högkvalitativ jordbruksmark undviks vid en eventuell utveckling av Gunnarskäl
 • att närproducerad mat serveras i så hög grad som möjligt i kommunens egna verksamheter
 • att kommunen säkerställs som långsiktig köpare genom utveckling av omlastningscentralen (OLC)
 • att upphandlingarna oftare delas upp volymmässigt för att göra det möjligt för mindre lokala livsmedelsproducenter att leverera mat till kommunen direkt i stället för genom grossist
 • att information går ut till lokala företag med påminnelser om aktuella upphandlingar för att underlätta också för mindre företag som saknar den administration som större företag har
 • att direkthandeln mellan lokala producenter och konsumenter ökar, till exempel genom så kallade Reko-ringar
 • att fler stadsodlingar anläggs
 • att möjligheten undersöks till avtal med enskilda lantbrukare och trädgårdsodlare om leverans av produkter till kommunen och samtidigt koppla detta till praktikplatser åt unga
 • att åkermark får användas för att bygga solcellsparker i större utsträckning än för byggnation och övrig exploatering, eftersom åkermarken på så sätt åter kan tas i produktion om det skulle behövas.

Fredrik Anderson (C), toppkandidat i kommunvalet i Eskilstuna
Arne Jonsson (C), kommunalråd i Eskilstuna

Läs debattartikeln på ekuriren.se