Grön omställning stärker det säkerhetspolitiska läget

Med energiproduktion i hela landet och många mindre enheter klarar vi oss bättre även i ett krisläge. Men då krävs även att försvaret får möjlighet att bygga om delar av sitt materiel för att ny elproduktion ska kunna skapas.

Den gröna omställningen av samhället är viktig. Den bidrar till minskade utsläpp, nya jobb, landsbygdsutveckling och mycket mer. Den stärker också det säkerhetspolitiska läget, eftersom vi blir mindre beroende av energi och olja från skurkstater som Ryssland. Det är därför anmärkningsvärt att Försvarsmakten fortsätter att bromsa utbyggnaden av såväl vindkraft som solenergi, ofta på oklara grunder, när det finns tekniska lösningar som skulle både stärka försvarsförmågan och öka elproduktionen.

För ett par år sedan skrev försvarsberedningen att vid krig kommer förmodligen den svenska kärnkraften behöva stängas av säkerhetsskäl och därför finns det behov av att öka förutsättningarna för mer lokal produktion av el.

Centerpartiet förhandlade under förra mandatperioden fram krav på Försvarsmakten att de ska öka samverkan kring just energiproduktion, men det har nuvarande regering slopat helt. Nu ges inga förhandsbesked alls och all dialog har upphört. Det skapar stora svårigheter att investera i både vindkraft och solkraft.

Det råder inget tvivel om att det finns ett behov av mer lokal produktion och just nu möts både klimat och försvarsintressen eftersom vi alla är beroende av en robust elförsörjning. Ny förnybar energi kan bidra och tränger samtidigt ut rysk olja och gas.

Det finns andra länder där samarbetet går mycket bättre. I de länderna är slutsatsen tydlig. Det finns ett tydligt engagemang nationellt för att få vindkraft på plats och att dialogerna fungerar bättre.

Regeringen behöver ställa tuffa krav på myndigheterna att kompromissa och gemensamt peka ut lämpliga områden för vindkraft och solenergi både till havs och land. Det behövs även ett antal regelförenklingar för att få till mer byggnation av förnybar energi. Här kommer några förslag från Centerpartiet:

Se över vilka områdena som får användas för energiproduktion, andra länder klarar försvar tillsammans med vind och solproduktion. Det borde Sverige också klara.

  • Slopa kravet på blinkande lampor högst upp i vindkraftverket när inga flygplan är i närheten. Fungerar tex i Norge där det är släckt på den norska sidan av gränsen men lyser på den svenska sidan.
  • Inför möjligheten för tex försvaret att få ersättning vid etablering av ny energiproduktion, så de kan komplettera eller ändra sina anläggningar vid behov.
  • Vid installation av solcellsparker ställ krav på störningsfrihet istället för totalförbud, här krävs att forskningen även är med och tar fram möjliga lösningar.

Hela Sverige behöver försvaras även på ställen där det finns vind, vatten och solkraft och att ha flera olika elproduktioner i Sverige bidrar även det till totalförsvaret.

Regeringen har möjligheten att agera för att stärka engagemanget nationellt för utbyggnad av förnybar energi genom att genomföra de förslag som vi presenterat. Genom att ensidigt fokusera på kärnkraft, slår man undan benen för andra möjliga lösningar som bidrar till hela Sveriges utveckling.

För Centerpartiet

Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson

Martina Johansson, riksdagsledamot Sörmland

Anders Nordin, gruppledare Eskilstuna

Roger Steen, ledamot kommunfullmäktige Strängnäs och

Björn Carlsson, Gruppledare Flen