Centerpartiet går till strid för bönderna


21 februari 2015

Centerpartiet i Gnesta
Uttalande från kommunkretsens årsstämma 2015-02-19

De senaste tio åren har hälften av Sveriges mjölkbönder försvunnit. Vi måste agera nu för att vända trenden och få framtidstro för jordbruket i Sverige.

Den svenska djurskyddslagstiftningen lyfts ofta fram som ett föredöme men är i realiteten ett lapptäcke av olika bestämmelser som skulle behöva en genomgripande översyn. Vi behöver ett regelverk som bättre tar tillvara den kunskap och de moderna lösningar som finns för att nå en god djurhälsa.

Det behövs en ökad flexibilitet när det gäller att anpassa kraven efter vad som är bäst för det enskilda djuret och djurbesättningen. På många områden har vi idag en allt för omfattande detaljreglering som utgör ett hinder för de mjölkbönder som vill investera i nya anläggningar för att skapa en ökad lönsamhet. Om vi även i framtiden vill kunna se en nationell mjölkproduktion behövs en förenkling av det nuvarande regelverket.

Centerpartiet i Gnesta ställer sig därför bakom de fem punkter som lyftes fram nu senast vid det mjölkkrismöte som ägde rum i riksdagen:

  1. Avskaffa beteskravet för de kor som finns i kostallar med lösdrift. I dagens moderna kostallar kan korna röra sig fritt mellan den plats där de vilar, sin foderplats och sin mjölkningsplats. Om det finns mjölkningsrobot väljer kossan själv när hon vill bli mjölkad. Med en tydligt reglerad lägstanivå för vilka kriterier som ska gälla för att få undantag från krav på betesgång, säkrar vi en bra djurvälfärd.
  2. I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om inte den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
  3. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht måste se till att stoppa de aviserade höjningarna av kilometerskatt och skatt på handelsgödsel, samt hindra att arbetsgivaravgiften för att anställa unga höjs. Jordbrukssektorns ryggsäck är redan tung. Lägg inte fler stenar i den.
  4. Tidigarelägg utbetalningen av EU-stödet. Detta skulle bidra till att avhjälpa likviditetskrisen.
  5. Tillåt villkorad läkemedelsanvändning. I dag får grisproducenter sköta lättare medicinering på grisar. Detta borde även gälla för mjölkbönder. Erbjud en kortare utbildning och gör upp en lista över de läkemedel som de kan använda. Jordbruksverket har haft en sådan reform på gång men har blivit försenade.