Interpellation till vuxen- och omsorgsnämndens ordförande ingrid jerneborg glimne


19 augusti 2015

Inspektion – yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Angående ärendenummer: SN.2015.26:

Vid Vuxen- och omsorgsnämndens sammanträde 2015-06-04 hade vi i Centerpartiet synpunk-ter på den tjänsteskrivelse som nämnden skulle fastställa som dess yttrande i ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, beträffande bland annat samverkan och samarbete inom verksamheten.
Därvid upplystes vi om att ovanstående yttrande redan var sänt till berörd instans. På vår förfrågan om hur detta kunde ske blev svaret att den stipulerade tiden var alltför kort för att tas upp vid junisammanträdet.

Sanningen är den att aprilsammanträdet ställdes in med kort varsel, på grund av för få ärenden, och i maj var inget inlagt.
Vi anser ovanstående ärende vara tillräckligt angeläget för att genomföra ett extra nämndsammanträde, vilket ju inte skulle vara ovanligt i nämndsammanhang. Det handlar om personalens och brukarnas trivsel, trygghet och miljö, för att inte tala om oppositionens möjligheter i ett demokratiskt samhälle.

Vår fråga är:
Tycker du som ordförande att det är förenligt med god demokratisk sed att förfara på ovanstående sätt?

Gnesta den 3 augusti 2015
För Centerpartiet
Lill Björk
Håkan Ekstrand

SVAR:

Svar på Interpellation från Lill Björk(C) och Håkan Ekstrand (C) gällande yttrande till IVO

Det är helt riktigt som interpellanterna säger att svaret/yttrandet till IVO blivit avsänt före nämndens sammanträde den 4 juni. Detta är i sig beklagligt och borde naturligtvis undvikas. Det finns en delegationsordning som träder i kraft när hela nämnden inte kan samlas för att avge ett yttrande och som då ger nämndens ordförande rätt att skriva under nämndens svar. Detta skedde denna gång och svaret ska då också anmälas till nämnden, vilket också skedde.

I skrivelser från IVO har man tre veckor på sig att skicka in sitt yttrande och det är inte en lång tid för undersökning och sammanställning kring IVO:s frågor i ett särskilt ärende.

Däremot har det ingenting med det inställda sammanträdet i april att göra, eftersom vi då inte hade fått skrivelsen från IVO och det fanns inte heller några direkta ärenden för att motivera ett nämndmöte.

Visst skulle det kanske varit möjligt att sammankalla ett extra nämndmöte i maj, som interpellanterna föreslår, men det hade blivit med oerhört kort varsel och då för endast detta ärende. Vi ansåg inte att detta lät sig göras. Dessutom var det svårt att kunna hitta en fungerande mötestid i maj månad. Det är alltid lättare att ta bort ett inplanerat möte än att sätt in ett extra möte och inget möte var planerat för maj månad.

Självklart är det min och förvaltningens förhoppning att vi inte skall ställas inför liknande situationer i framtiden och jag kan försäkra att det på intet sätt varit med avsikt att minska oppositionens möjligheter i ett demokratiskt samhälle.

Ingrid Jerneborg Glimne, Ordförande Vuxen- och Omsorgsnämnden