Laxne skola, reservation BoU

4 juni 2016

RESERVATION

Undertecknade, ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden vill härmed reservera oss mot dagens beslut om nedläggning av Laxne skola, till förmån för vårt gemensamma förslag i nämnden, enligt nedan.

Barn- och utbildningsnämnden den 1 juni 2016

Ärende: Förändrad skolorganisation i Gnesta kommun
Oppositionens förslag till beslut:

  1. Anta förslag till förändrad skolorganisation inför hösten 2016:

-Frejaskolan F-6

-Dansutskolan F-6 med ändringen att Hjärnkontoret går kvar i Dansutskolans lokaler och en av de äldre klasserna flyttas till Sambavägen.

-Welandersborgs skola F-6

-Kvarnbackaskolan F-6

-Laxne skola F-6

  1. Upphäva beslut ”Låta elever i år 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan om de så önskar” se kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 68, dnr BoUN 2011.80 (se bilaga 2)
  2. Förvaltningen får i uppdrag att till Barn- och Utbildningsnämndens nästa möte:
    - Ta fram underlag för en profilering av Laxne skola
    - Redovisa goda exempel på hur små skolor med vikande elevantal brutit trenden

- Genomföra en enkät bland vårdnadshavare i Laxne skolas upptagningsområde som inte har sina barn på skolan och undersöka varför eleverna inte går på Laxne skola och vad som kan göra att eleverna skulle börja i Laxne skola.

  1. Alla elever i F-6 i hela Gnesta kommun erbjuds möjligheten att börja i Laxne skola från hösten 2016 och få busskort utan kostnad. Riktlinjer för skolskjuts ska också anpassas enligt detta.
  2. Förvaltningen ges i uppdrag att verkställa organisationsförändringar som följer med anledning av beslut.

2016-06-01

Ingalill Fredriksson (C)
Anja Held (MP)
Ewa Fagerström (V)
Elin Agnsjö (L)