Motion: ge skolan möjlighet att införa tvålärarsystem


13 maj 2015

Många av skolans bekymmer i dagens Sverige emanerar ur den oroliga klassrumssituationen och de ojämlika förutsättningarna eleverna emellan, vilket leder till inte bara elevers utan även lärares frustration. För att råda bot på detta har många kommuner infört tvålärarsystemet, vilket fört med sig åtskilliga fördelar för såväl elever som lärare.

Det är viktigt att stötta de svagaste eleverna så att de når kunskapsmålen, men också att stimulera och utmana de duktiga eleverna så att de kan utvecklas och tycker att skolan är meningsfull. Elever vittnar om att systemet gynnar deras skolgång, har en positiv påverkan på klassrumsklimatet och att de känner att de får mer hjälp och uppmärksamhet av klassrummets lärare.

Lärare å sin sida upplever att de utvecklas kontinuerligt genom att de lär av varandra och utvärderar det gemensamma arbetet. Dessutom har det blivit roligare sedan de ändrat arbetssätt, vilket inte är helt ovidkommande när det gäller elevers inlärningssituation.

Lärare såväl som elever tycks gynnas av ett dubbelbemanningssystem.

Så vi i centerpartiet föreslår
- att Gnesta kommun med det snaraste bereder möjligheterna att införa tvålärarsystem i kommunens skolor

Centerpartiet i Gnesta
2015-05-12

Lill Björk
Håkan Ekstrand
Oscar Fredriksson
Ingalill Fredriksson