motion: Låt oss införa en Kultur- och miljönämnd

Centerpartiet föreslår att Gnesta kommun åter lyfter våra kultur- och miljöfrågor till den nivå där de hör hemma genom att inrätta en Kultur- och miljönämnd.

Vi i Centerpartiet kan konstatera att Gnesta kommun numera har en otydlig organisation när det gäller kulturen. Den tidigare kultur- och tekniknämnden behandlade kulturfrågor före omorganisationen, även om tekniken ofta tog överhanden. Inom kommunen sjuder det av kultur – mycket på privat initiativ – vilket gläder oss.
Men enligt aktörerna själva saknar de en tydlig medpart på kommunen som hanterar de kulturella frågorna. Även för våra övriga medborgare krävs en sammanhållande kraft inom området. Dessutom har kommunen egna verksamheter som faller inom kultur, bland andra bibliotek, fritidsgård och kulturskola.

På samma sätt krävs åter en kraft inom kommunens förvaltning som kan hantera miljöfrågorna i kommunens egna verksamhetsområden bland annat tillsyn enligt miljöbalken (miljöfarliga verksam-heter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall, avlopp) samt dricksvatten.

Eftersom den nya organisationen visat sig ha problem med jävsfrågorna vid ett flertal tillfällen, anser vi att miljöfrågorna bör ligga under en annan förvaltning än dagens upplägg.
Men här krävs också en framåtsyftande verksamhet som planerar för en hållbar framtid i vår kommun.

Dessa båda områden går i högsta grad hand i hand – kulturen befruktar miljön och vice versa.

Centerpartiet föreslår

  • att Gnesta kommun åter lyfter våra kultur- och miljöfrågor till den nivå där de hör hemma genom att inrätta en Kultur- och miljönämnd.

Gnesta den 12 juni 2017

För Centerpartiet:
Håkan Ekstrand
Lill Björk
Ingalill Fredriksson
Erik Granqvist