Centerpartiet trycker på för landsbygden

Det kommer att tas fram en Handlingsplan för Landsbygden, men fick vi avslag på vår motion Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i förskola och grundskola.

Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan. Innan KF var motionen uppe två gånger på på kommunstyrelsen, eftersom den återremmiterades. Vi ansåg att det första framskrivna svaret på motionen egentligen inte var något svar, majoriteten "höll med" och yrkade, efter ajonering, på återremiss.

Nu är vi lovade en Handlingsplan för Landsbygden, men när i tid står skrivet i stjärnorna!

Svaret på motionen om ursprungsland, avslogs med hänvisning till förvaltningens synpunkter:
"Liksom motionärerna framhåller är kommunens livsmedelsavtal grundade på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. För köttprodukter är kraven satta till basnivå. Genom detta säkerställs att de kriterier som finns i avtalen är tillräckliga för att Gnesta kommun ska kunna garantera att den mat som serveras inom exempelvis förskola och skola är producerad på ett hållbart sätt.

Förvaltningen håller med om att det är viktigt att barn och elever får information om på vilket sätt de val man gör påverkar miljö och hälsa. Denna information bör vävas in i ordinarie undervisning i förskola och skola samt i elevråd/ måltidsråd.

Detta kan sammantaget möjliggöra så att elever kan göra välinformerade, hållbara och miljömedvetna val."

Centerpartisterna var inte nöjda med svaret, utan yrkade bifall till motionen!

MOTIONERNA I SIN HELHET:

Ang inrättande av handlingsplan för landsbygden!
Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast gäller tätorten Gnesta.

Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov, Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den framtidsplanering som sker inom kommunen.

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Därför vill Centerpartiet föreslå att:
En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta kommun framtages snarast.

Håkan Ekstrand (C)
Lill Björk (C)
Ingalill Fredriksson (C)
Erik Granqvist (C)

*******************************

Ange ursprungsland på matsedeln för köttprodukter i
förskola och grundskola.
Sedan drygt ett och ett halvt år pågår i kommunen ”Projekt Måltid”, där kommunen närings- och kostnadsberäknar alla måltider som tillagas och serveras inom kostenheten. Nu är kommunen klar med äldreomsorgen och har påbörjat förskole-/ grundskoledelen genom besök, intervjuer och observationer.

Vad är det vi serverar i våra skolor?
Varifrån kommer de köttprodukter som vi serverar?

I Gnesta kommun kommer endast 56 % av det oberedda köttet och 83% av köttprodukter från Sverige, enligt uppgift i maj. Köttprodukter har även köpts från Tyskland, Danmark, Uruguay och Finland. Oberett kött har även köpts från Tyskland, Finland, Nederländerna, Nya Zeeland, och Polen. Oavsett ursprungsland är avtalet grundat på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

I en tid med klimatförändringar och ogynnsam antibiotikaanvändning ser vi att barn och ungdomar behöver kunna göra hållbara val.

Centerpartiet föreslår:
Ange ursprungsland på matsedeln inom förskolan och grundskolan på köttprodukter och oberett kött för att öka barns och ungdomars medvetenhet om var maten de äter kommer ifrån.

För Centerpartiet

Erik Granqvist (C)
Ingalill Fredriksson (C)
2017-10-03